Oo..Maamaa

Tamil Song Lyrics

Oo..Maamaa Lyrics

Song : Oo..Maamaa
Movie : Minnale (2000)
Singers : Shankar Mahadevan, Tippu
Music : Harris Jayaraj
Lyricist : Vaali
Direction :
Submitted By : Nivi
Viewed 2508 Times

View all Minnale (2000) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Ff;$...njUf;$j;J
Ff;$...upjk; Nghl;L
Ff;$...tpL [{l;L
Ff;$...fhdh ghl;L

X khkh khkh khkh khk khk khNkhkpah
X rz;Nl kz;Nl l;Ah];Nl
VO ehSk; fPg; ,l; /g;uPah (2)
gp];kpy;yh gp];kpy;yh - ek;
tho;it tho;Nthk; /g;Ny/Gy;yh
C`; yhy;yh C`; yy;yh
,J nt];lu;d; fhdh Nfhghyh
cyfj;ij ,J fyf;fpLk; fyf;fpLk;
kpd;rhug; ghlyh

X khkh...

Ff;$...njUf;$j;J
Ff;$...upjk; Nghl;L
Ff;$...tpL [{l;L
Ff;$...fhdh ghl;L

thohNj kh%yh eP NghL e;A Uhyh
iy/g; vd;d ehk; gbf;Fk; i` ];$yh
vy;Nyh iydh ,.gp.nfh ,\;lk; Nghy ePAk; Nfh
,d;gj;Jf;F Nfhb Uhl;L vq;nfq;Nfh
jkpo; ghl;lhyb ,e;j tu;y;ilg; gpb
vq;Fk; Vw;Wf;Nfhb Mkh ehq;f nub

X khkh...

NtZk; NtZk; Nt Nt NtZk;
NtZk; NtZk; Nt Nt Nt NtZk;
fz;fspy; nly];Nfhg; tuk; NtZk;
fhy;fspy; uhf;nfl; ];gPl; NtZk;...NtZk;

/g;ypk; fhl;l [Pd;]; NtZk;
/gpfu Njj;j ngd;]; NtZk;;...NtZk;

gpy; Nfl;]; $lj;jhd; kq;fhj;jh Mbj;jhd;
gq;f; fil ghf;fpnay;yhk; jPu;g;Nghkh
tPug;gd; $lj;jhd; ];Ndh gt;ypq; Mbj;jhd;
N`h];Nl[]; vy;yhiuAk; kPl;Nghkh
vq;fs; tho;f;ifapNy xU /Gy; ];lhg; ,y;y
vq;Fk; ,wq;fp Vw mJ g]; ];lhg; ,y;y

X khkh...
>

Oo..Maamaa Tamil Song Lyrics in English

Kukkukoo… therukkooththu
Kukkukoo… rhythm pottu….
Kukkukoo… vidu joottu
Kukkukoo… gaanaa paattu

Oh maamaa maamaa maamaa maama maama maamomiyaa
Oh sunday..monday..tuesday…
Yezhu naalum keep it free yaa (2)
Bismillaa bismillaa - nam
Vaazhvai vaazhvom playful-aa
Oo laallaa oo laallaa
Idhu western gaanaa gopaalaa
Ulagaththai idhu kalakkidum kalakkidum
Minsaara paadalaa

Oh maamaa….

Kukkukoo… therukkooththu
Kukkukoo… rhythm pottu….
Kukkukoo… vidu joottu
Kukkukoo… gaanaa paattu

Vaazhadhe maamoolaa nee podu new rulaa
Life enna naam padikkum high schoolaa
Yellow linwaa ee pee koo ishtam pola neeyum go
Inbaththukku kodi roottu engengoo
Thamizh paattaaladi indha worldai pidi
Engum yetrukkodi aamaa naanga ready

Oh maamaa…

Venum venum ve ve venum
Venum venum ve ve venum
Kangalil telescope varam venum
Kaalgalil rocket speed venum…venum

film-u kaata jeans venum
Figure-a theththa benz venum..venum

Bill gates koodaththaan mangaaththaa aadiththaan
Banku kadai baaki ellaam theerpomaa
Veerappan koodaththaan snow balling aadiththaan
Hostages ellaaraiyum meetpomaa
Engal vaazhkkaiyile oru full stop illa
Engum irangi yera adhu bus stop ilae

Oh maamaa…..

Oo..Maamaa Video Song