Tamil Song Lyrics

Ondrum Ariyaatha Lyrics

Song : Ondrum Ariyaatha
Movie : Idhayakkani (1975)
Singers :
Music :
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Kavee
Viewed 2667 Times

View all Idhayakkani (1975) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Gd;difapy; Nfhb.....
G+q;ftpij ghb.......
fz;zpuz;by; NktP ....
fhl;r;rp jUk; NjtP....
ngz;nzhUj;jp cd; Nghy ,d;ndhUj;jp VJ......
ntz;zpyT ,uz;L cyfpy; fpilahJ......

xz;Wk; mwpahj ngz;Nzh......
cz;ik kiwf;fhj fz;Nzh.....
khw;W Fiwahj nghz;Nzh....
kaq;FJ neQ;rk;... jaq;FJ nfhQrk;.....

thzpy; njhd;Wk; khiy rptg;G...
tpopfspy; ghjp tpuy;fspy; ghjp...
%d;W fdpfypd; Jid nfhz;L ....
Ndu; te;J epd;wJ nfhb xd;W....

xz;Wk; mwpahj ngz;Nzh......
cz;ik kiwf;fhj fz;Nzh.....
khw;W Fiwahj nghz;Nzh....
kaq;FJ neQ;rk;... jaq;FJ nfhQrk;.....

epyntd;d neUg;ngd;d...
cyTk; NguoNf cdf;Fs;Ns.....
Ks;Nsh kh kyNuh vd kaf;fk; gpwf;Fjb vdf;Fs;Ns
vd;ndd;W Vnjd;W ,dk; fhzh tbtj;ij....
ngz;nzz;W ghu;j;j kdk; gpj;jhfp Nghdjk;kh......

ghYk; ntz;ik fy;Yk; ntz;ik
gUfpLk; Ntiy Gwp-e;jpLk; cz;ik
ghit ,d-q;fYSk; mJ Nghy
ehk; gUfp ghu;f;ifapy; kJ nghNy

xz;Wk; mwpahj ngz;Nzh......
cz;ik kiwf;fhj fz;Nzh.....
khw;W Fiwahj nghz;Nzh....
kaq;FJ neQ;rk;... jaq;FJ nfhQrk;.....
>

Ondrum Ariyaatha Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Ondrum Ariyaatha in english, it will be updated soon. Check back later.

Ondrum Ariyaatha Video SongTamil Cooking Videos