Tamil Song Lyrics

Ohoo Kalai Kuyilgale Lyrics

Song : Ohoo Kalai Kuyilgale
Movie : Unnai Vaazhthi Paadugiren
Singers : S. Janaki
Music :
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 4171 Times

View all Unnai Vaazhthi Paadugiren Songs Lyrics

Tamil Lyrics

XN`hN`h fhiy Fapy;fNs ftpij ghLNj
fz;zpy; fhZk; ahTk; neQ;rpy; ,d;gk; MFk;
gdpj;Jspapy; kyu;nfhbfs; Fspj;jpLk; nghOjy;yth
gRq;fpspfs; rpwfbj;Nj gwf;fpw nghOjy;yth

XN`hN`h fhiy Fapy;fNs ftpij ghLNj

vopy; nfhQ;Rk; G+tpy; kiyj;njd;wy; te;J
Kfk; Jilj;Nj Kj;J Kj;jj;ij jUtJ VdbNah
mij fhZk; Ntis ,sk; fd;dp ghit
kdjpdpNy GJ czu;r;rp kyu;tJk; VdbNah
,J vd;d khak; ,J vd;d [hyk; (2)
fhjyh Mirah fhuzj;ij ePAk; nrhy;yb

XN`hN`h fhiy Fapy;fNs ftpij ghLNj
fz;zpy; fhZk; ahTk; neQ;rpy; ,d;gk; MFk;
gdpj;Jspapy; kyu;nfhbfs; Fspj;jpLk; nghOjy;yth
gRq;fpspfs; rpwfbj;Nj gwf;fpw nghOjy;yth

XN`hN`h fhiy Fapy;fNs ftpij ghLNj

kiyr;rhuy; fhw;W cilNahL Nru;j;J
kyUliy jOitapNy kzp tpop kaq;Fjb
vid Jhz;Lk; ghl;Nlh Rfk; nghq;Fk; Cw;Nwh
vd;d vd;dNth czu;Tfis njhl;L njhl;L vOg;Gjb
,J ve;j Neuk; ,sk; neQ;rpd; Xuk; (2)
kpd;dy; Nghy; ehzNkd; Nkilfl;b MLfpd;wNj

XN`hN`h fhiy Fapy;fNs ftpij ghLNj
fz;zpy; fhZk; ahTk; neQ;rpy; ,d;gk; MFk;
gdpj;Jspapy; kyu;nfhbfs; Fspj;jpLk; nghOjy;yth
gRq;fpspfs; rpwfbj;Nj gwf;fpw nghOjy;yth

XN`hN`h fhiy Fapy;fNs ftpij ghLNj
>

Ohoo Kalai Kuyilgale Tamil Song Lyrics in English

Ohhoho kaalai kuyilgale kavidhai paadudhe
Kannil kaanum yaavum nenjil inbam aagum
Paniththuliyil malarkkodigal kulithidum pozhudhallavaa
Pasungiligal siragadiththe parakkira pozhudhallavaa

Ohhoho kaalai kuyilgale kavidhai paadudhe

Ezhil konjum poovil malarththenral vandhu
Mugam thudaithe muthu muthaththai tharuvadhu yenadiyo
Adhai kaanum velai ilam kanni paavai
Manadhinile pudhu unarchi malarvadhum yenadiyo
Idhu enna maayam idhu enna jaalam (2)
Kaadhalaa aasaiyaa kaaranathai neeyum solladi

Ohhoho kaalai kuyilgale kavidhai paadudhe
Kannil kaanum yaavum nenjil inbam aagum
Paniththuliyil malarkkodigal kulithidum pozhudhallavaa
Pasungiligal siragadiththe parakkira pozhudhallavaa

Ohhoho kaalai kuyilgale kavidhai paadudhe

Malaichchaaral kaatru udaiyoadu serththu
Malarudalaith thazhuvaiyile mani vizhi mayangudhadi
Enai thoondum paatto sugam pongum ootro
Enna ennavo unarvugalai thottu thottu ezhuppudhadi
Idhu indha neram ilam nenjin oram (2)
Minnal pol naaname medaikatti aadukindrathe

Ohhoho kaalai kuyilgale kavidhai paadudhe
Kannil kaanum yaavum nenjil inbam aagum
Paniththuliyil malarkkodigal kulithidum pozhudhallavaa
Pasungiligal siragadiththe parakkira pozhudhallavaa

Ohhoho kaalai kuyilgale kavidhai paadudhe


Ohoo Kalai Kuyilgale Video Song

If you don't see the video song of Ohoo Kalai Kuyilgale, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos