Oh Baby Girl

Tamil Song Lyrics

Oh Baby Girl Lyrics

Song : Oh Baby Girl
Movie : Maalai Pozhuthin Mayakkathile (2012)
Singers : Hemachandra, Achu
Music : Achu
Lyricist : Achu
Direction : Narayan Nagendra Rao
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 4772 Times

View all Maalai Pozhuthin Mayakkathile (2012) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

X XX.. X XX.. X XX.. X XX..

(N` ngz;Nz.. vd; ngz;Nz..
cd; ghu;itapy; ehd; kaq;fp tpl;Nld;
fz;Nz.. vd; fz;Nz..
cd; Ngr;rpdpy; ehd; vid kwe;Njd;
M Nggp fu;y;.. XX Nggp fu;y;..) (2)

vd; fhjy; nrhy;y te;Njd;
%d;W thu;j;ij nrhy;y epd;Nwd;
eP vd;id tpl;L Nghdha;
Jhukhf nrd;wha;
nrhy;yhky; Nghdha; fz;Nz
eP ve;jd; tho;f;if jhNd
eP ,y;iy vd;why;
,d;W ehDk; ,y;iyNa

ml jpUk;gpAk; te;jha;
mb Vd; eP Vd; te;jha;
xU nehbapy; vd;id nfhd;wha;
vd; fz;fis eP ntd;wha; ntd;wha;
,J fhjy; jhNd

(vd; capNu.. vd; capNu..
vd; fdNt.. vd; md;Ng..
vd; fhjy;.. eP jhNd..
ve;jd; juprdk; ePjhNd) (2)

(N` ngz;Nz.. vd; ngz;Nz..
cd; ghu;itapy; ehd; kaq;fp tpl;Nld;
fz;Nz.. vd; fz;Nz..
cd; Ngr;rpdpy; ehd; vid kwe;Njd;
M Nggp fu;y;.. m M Nggp fu;y;..) (2)

N` fh/gp kf;fpNy fhjy; te;jnjd;d
cid ghu;j;jJk; neQ;rpy; G+f;fnsd;d
khiy nghOjpd; kaf;fk; nrhy;tnjd;d
rhuy; midtnjd;d.. XX
New;W ele;jJk; ehis kwg;gnjd;d
thdk; gr;ir epuj;jpy; rpupg;gnjd;d
vdJ fdtpy; fz;fs; Nfl;gnjd;d
gJf;fp Fspu;tnjd;d.. X

vd; capNu....
vd; capNu.... XXXXX
vd; capNu.... XXXX
,J fhjy; jhNd..

(vd; capNu.. vd; capNu..
vd; fdNt.. vd; md;Ng..
vd; fhjy;.. eP jhNd..
ve;jd; juprdk; ePjhNd) (2)>

Oh Baby Girl Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Oh Baby Girl in english, it will be updated soon. Check back later.

Oh Baby Girl Video Song

If you don't see the video song of Oh Baby Girl, it will be updated soon. Check back later.