Tamil Song Lyrics

O Vennilaave Vaa Odivaa Lyrics

Song : O Vennilaave Vaa Odivaa
Movie : Aanandha Gummi (1983)
Singers : SPB, S Janaki
Music : IllayaRaja
Lyricist :
Direction : K. Balachander
Submitted By : Sakkaravaaham
Viewed 2947 Times

View all Aanandha Gummi (1983) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz; : X ntz;zpyhNt.. V V... th Xbth...

Mz; : X ntz;zpyhNt.. th Xbth..
ngz; : X ntz;zpyhNt.. th Xbth..
Mz; : ehis.. ,e;j Ntis..
vik eP fhz th.. X ghy; Nghy th..
ngz; : ehis.. ,e;j Ntis..
vik eP fhz th.. X ghy; Nghy th..

Mz; : X ntz;zpyhNt..
ngz; : th Xbth..

ngz; : epytpd; [hil.. njupAk; Xil..
moNf ePAk; ePuhL N`h...
Mz; : kyu;fs; Nru;e;J.. khiy Nfhu;j;J..
mllh ePAk; G+r;#L...
ngz; : fijfs; Ngrp.. ftpfs; Ngrp..
tpbAk; tiuapy; eP ghL...
Mz; : epyNt.. ePAk;.. Jhq;fhNj.. N`ha;..
ehis.. ,e;j Ntis..
vik eP fhz th.. X ghy; Nghy th..

ngz; : X ntz;zpyhNt.. th Xbth..
Mz; : X ntz;zpyhNt.. th Xbth..
ngz; : ehis.. ,e;j Ntis..
vik eP fhz th.. X ghy; Nghy th..

Mz; : ,jkha; rha;e;J.. ,ikfs; %L..
,Jjhd; KbT NtNwJ N`ha;...
ngz; : ,wf;Fk; NghJk;.. ,JNt NghJk;..
,dpNky; gpwtp thuhJ..
Mz; : fhjy; khiy.. #Lk; Ntis..
mOif VNdh $lhJ..
ngz; : epyNt.. ePAk;.. Jhq;fhNj.. N`ha;..
ehis.. ,e;j Ntis..
vik eP fhz th.. X ghy; Nghy th..

,UtUk;:X ntz;zpyhNt.. th Xbth.. (2)
ehis.. ,e;j Ntis..
vik eP fhz th.. X ghy; Nghy th..

,UtUk;:Mde;jk; nfhz;L ePq;fs;.. ,d;W Nghy; tho;fNt..
Mapuk; ngsu;zkpfs;.. fz;Ljhd; tho;fNt..
Mtpapy; Nru;e;j fhjy;.. Mde;jk; fhzNt..
Mfhak; cs;s kl;Lk;.. mopahky; tho;fNt..>

O Vennilaave Vaa Odivaa Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of O Vennilaave Vaa Odivaa in english, it will be updated soon. Check back later.

O Vennilaave Vaa Odivaa Video Song

If you don't see the video song of O Vennilaave Vaa Odivaa, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos