Tamil Song Lyrics

O.. Baby Lyrics

Song : O.. Baby
Movie : Malaikkotai (2007)
Singers : Rahul Nambiar
Music : Manisharma
Lyricist : Yugabarathi
Direction : Boopathy Pandian G
Submitted By : Nivi
Viewed 2859 Times

View all Malaikkotai (2007) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

X Nggp... eP Njthkpu;jk;
Nggp... eP gQ;rhkpu;jk;
Nggp... eP G\;g jhtuk;

X Nggp... eP jPghtsp
Nggp... eP #whtsp
Nggp... eP thr khu;fop

mk;khb mt ghjk; gl;lh ghw G+thFk;
tt;thb mt ifap gl;lh ePUk; rhuhak;
ma;Nahb mt vd;d vd;d njhl;lh vd;dhFk;
(vd;dhFk;... vd;dhFk;)

X Nggp... eP Njthkpu;jk;
Nggp... eP gQ;rhkpu;jk;
Nggp... eP G\;g jhtuk;


V... My ku fhf;fh - mt
NrhW itf;f Vq;Fk;
V... Xlf; fu kPD - mt
fhy nfhj;j Vq;Fk;
V... fhQ;rpgl;L Nry - mt
fl;bf; nfhs;s Vq;Fk;
Va;... ehfypq;f G+T - mt
thrj;Jf;F Vq;Fk;

Nry fhj;jhbah nrtj;j Gs;s epd;dhlh
nrj;J Nghd vy;yhUNk jpUk;gp te;jhd;lh
fhjy; G+rzpah fdT G+f;f nrQ;rhlh
fy; tpOe;j nfhsj;j NghNy fyq;f tr;rhlh

mk;khb mt ghjk; gl;lh ghw G+thFk;
tt;thb mt ifap gl;lh ePUk; rhuhak;
ma;Nahb mt vd;d vd;d njhl;lh vd;dhFk;
(vd;dhFk;... vd;dhFk;)


ehd; fhynky;yhk; tho
mt fz;zoF NghJk;
vd; Mir vy;yhk; Ngr
mt fhjoF NghJk;
ehd; jhyp fl;Lk; NghJ
mt jy FdpQ;rh NghJk;
ehd; ehY Gs;s Nfl;f
mt efk; fbr;rh NghJk;

Cj;J jz;zPuh cs;Sf;Fs;s G+j;jhlh
cynfy;yhk; mt jhd;D czu tr;rhlh
fhj;J fUg;ghl;lk; fz;Nzhl Nru;e;jhlh
fdTf;Fs;s =Njtpah fhjy; gbr;rhlh

mk;khb mt ghjk; gl;lh ghw G+thFk;
tt;thb mt ifap gl;lh ePUk; rhuhak;
ma;Nahb mt vd;d vd;d njhl;lh vd;dhFk;
(vd;dhFk;... vd;dhFk;)
>

O.. Baby Tamil Song Lyrics in English

Oh baby nee devaamiridham 
Baby nee panjaamiridham
Baby nee pushpa thaavaram

Oh baby nee deepavali 
Baby nee sooravali
Baby nee vaasa margazhi

Ammaadi ava paadham patta paara poovaagum
Vavvaadi ava kaiye patta neerum saarayam
Ayyodi ava enna enna thotta ennaagum
(Ennaagum… ennaagum)

Oh baby nee devaamiridham 
Baby nee panjaamiridham
Baby nee pushpa thaavaram

Ye aala mara kaakka - ava 
Soru vaikka yengum
Ye oodakara meenu - ava 
Kaala kottha yengum
Ye kaanjipattu sela - ava 
Katti kolla yengum
Ye naagalinga poovu - ava 
Vaasathuku yengum

Sela kaathadiya sevatha pulla ninnaada
Sethu pona ellaarume thirumbi vandhaanda
Kaadhal poosaariya kanavu pooja senjaada
Kal vizhundha kolattha pola Kalanga vacchaada

Ammaadi ava paadham patta paara poovaagum
Vavvaadi ava kaiye patta neerum saarayam
Ayyodi ava enna enna thotta ennaagum
(Ennaagum… ennaagum)

Naan kaalamellam vaazha 
Ava kannazhagu podhum
Naan aasai ellam pesa 
Ava kaadhazhagu podhum
Naan thaali kattum podhu 
Ava thala kuninja podhum
Naan naalu pulla ketka 
Ava negam kadicha podhum

Ootthu thaaneera ullukulla pootthaada
Ulagellam ava thaannu unara vachaada
Kaatthu karupaattam kannoda serndhaada
Kanavukulla srideviya kadha padichaada

Ammaadi ava paadham patta paara poovaagum
Vavvaadi ava kaiye patta neerum saarayam
Ayyodi ava enna enna thotta ennaagum
(Ennaagum… ennaagum)

O.. Baby Video SongTamil Cooking Videos