Ninnaiye Rathiyendru

Tamil Song Lyrics

Ninnaiye Rathiyendru Lyrics

Song : Ninnaiye Rathiyendru
Movie : Kanne Kaniyamudhe (1986)
Singers : K.J. Yesudass, B.S.Sashireka
Music : M.S.Viswanathan
Lyricist : Bharathiyar
Direction : Kannan, Shakthi
Submitted By : Sakkaravaaham
Viewed 11025 Times

View all Kanne Kaniyamudhe (1986) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

epd;idNa ujp vd;W epidf;fpNwdb fz;zk;kh
jd;idNa rfpnad;W ruzk; va;jpNdd;...
MMMM..MMMM...MMMMM...
epd;idNa ujp vd;W epidf;fpNwdb fz;zk;kh
jd;idNa rfpnad;W ruzk; va;jpNdd;...

jj;jj;Njhk;
jupfplNjhk;
jshq;F Njhk;...
jfjpkpNjhk;
jupfpl jupfpl jupfpl jupfpl Njhk;
jj;j
jupfpl jupfpl jupfpl jupfpl Njhk;
jj;j

epd;idNa ujp vd;W epidf;fpNwdb fz;zk;kh
jd;idNa rfpnad;W ruzk; va;jpNdd;...
MMMM...MMMMM...MMMMM (epd;idNa)

epd;idNa ujp vd;W epidf;fpNwdb fz;zk;kh
jd;idNa rfpnad;W ruzk; va;jpNdd;...

nghd;idNa epfu;j;j Nkdp
kpd;idNa epfu;j;j rhay; (nghd;idNa)
gpd;idNa epj;a fd;dpNa...fz;zk;kh
gpd;idNa epj;a fd;dpNa...
khud; mk;Gfs; vd;kPJ thup thup tPr eP (2)
fz; ghuhNah...te;J NruhNah...
fz;zk;kh...
ahTNk RfKdpf;Nfhu; NkTNk ,q;F ahTNk
fz;zk;kh fz;zk;kh fz;zk;kh

epd;idNa ujp vd;W epidf;fpNwdb fz;zk;kh
jd;idNa rfpnad;W ruzk; va;jpNdd;...>

Ninnaiye Rathiyendru Tamil Song Lyrics in English

Ninnaye rathiyenru ninakirenadi kannamma
Thannaye sagiyenru saranam eithinen…….
Aahaaa……aah……aah……
Ninnaye rathiyenru ninakirenadi kannamma
Thannaye sagiyenru saranam eithinen…….

Thaththaththom
Tharigidathom
Thalaangu thom….
Thagathimithom
Tharigida tharigida tharigida tharigida thom
Thantha
Tharigida tharigida tharigida tharigida thom
Thaththa

Ninnaye rathiyenru ninakirenadi kannamma
Thannaye sagiyenru saranam eithinen…….
Aahaaa……aah……aah…… (ninnaiye)

Ninnaye rathiyenru ninakirenadi kannamma
Thannaye sagiyenru saranam eithinen…….

Ponniaye nigartha meni 
Mninaye nigartha sayar (ponnaiye)
Pinniaye nithya kanniye…. kannamma
Pinniaye nithya kanniye…
Maaran ambugal enmeethu vaari vaari veesa nee (2)
Kan paarayo… vanthu serayo….
Kannamma……
Yaavume sugamunikkor mevume ingu yaavume
Kannamma kannamma kannamma

Ninnaye rathiyenru ninakirenadi kannamma
Thannaye sagiyenru saranam eithinen…….

Ninnaiye Rathiyendru Video Song