Tamil Song Lyrics

Ninaithaen Vandhai Lyrics

Song : Ninaithaen Vandhai
Movie : Kaavalkaaran (1967)
Singers : TMS, P.Susheela
Music : MSV
Lyricist : Vaali
Direction :
Submitted By : Malar
Viewed 3404 Times

View all Kaavalkaaran (1967) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

epidj;Njd; te;jha; EhW taJ
Nfl;Nld; je;jha; Mir kdJ

EhW epyhit xU epythf;fp ghit vd;Ngd;
Mapuk; kyiu xU kyuhf;fpg; ghu;it vd;Ngd;
gd;dPuhf khdhf epd;whlNth
nrhy; Njdhf ghyhf gz;ghlNth
khiy Neuk; te;JwthlNth..
khiy Neuk; te;JwthlNth..
X..X..X..Xa;a;ah...
X..X..X..Xa;a;ah...

epidj;Njd; te;jha;...

epiyf; fz;zhbf; fd;dk; fz;L M`h..
kyu;f; fs;ShWk; fpz;zk; vd;W XN`h..
mJ rpe;jhky; nfhs;shky; gf;fk; th..
md;Gj; NjNdhil gha;fpd;w nrhu;f;fk; th..

kd;dd; NjhNshL ms;spf; nfhQ;Rk; gps;is
mtd; NjNuhL gpd;dpr; nry;Yk; Ky;iy
cd;id neQ;nrd;w kQ;rj;jpy; re;jpj;Njd;
ce;jd; if nfhz;Lk; cz;zhj fd;dpj;Njd;

epidj;Njd; te;jha;...

,il Ehyhbr; nry;yr; nry;y M`h
mij Nkyhil %bf;nfhs;s XN`h..
rpd;dg; G+Nkdp fhzhj fz;nzd;d
nrhy;ypj; jPuhj ,d;gq;fs; vd;ndd;d

epidj;Njd; te;jha;...>

Ninaithaen Vandhai Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Ninaithaen Vandhai in english, it will be updated soon. Check back later.

Ninaithaen Vandhai Video SongTamil Cooking Videos