Tamil Song Lyrics

Ninaitha Varam Ketu Lyrics

Song : Ninaitha Varam Ketu
Movie : Kaathal Rojaave (1997)
Singers :
Music :
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 3076 Times

View all Kaathal Rojaave (1997) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

ngz; : epidj;j tuk; Nfl;L kdk; gbf;Fk; xU ghl;L
,dpf;Fk; ];tuk; Nfl;L mij vLj;J nry;Yk; fhw;W
Nfhy Nkdp jhd; ve;jd; fdtpy; Njhd;WNk tuk; jhuhNjh
G+ kuk;
,dp jPuhNjh fhjy; uhfk;

Mz; : epidj;j tuk; Nfl;L kdk; gbf;Fk; xU ghl;L
,dpf;Fk; ];tuk; Nfl;L mij vLj;J nry;Yk; fhw;W
Nfhy Nkdp jhd; ve;jd; fdtpy; Njhd;WNk tuk; jhuhNjh
G+ kuk;
,dp jPuhNjh fhjy; uhfk;

ngz; : epidj;j tuk; Nfl;L kdk; gbf;Fk; xU ghl;L

Mz; : ,dpf;Fk; ];tuk; Nfl;L mij vLj;J nry;Yk; fhw;W

ngz; : EhW EhW Mz;fs; cz;L ghu;f;fpNwd;
,q;F NtU ahU mtDf;fPL Nfl;fpNwd;

Mz; : thdpy; EhW Nfhb cz;L jhuif
xsp tPRk; epyT Nghy ve;jd; fhupif

ngz; : Mfak; fhdhj Njtd;

Mz; : MdhYk; vd; ngz;iz neUq;f KbAkh

ngz; : epidj;j tuk; Nfl;L kdk; gbf;Fk; xU ghl;L...

Mz; : ngz;ik vd;w nrhy;YNfw;w Nkhfdk;
mts; g;uk;kd; ,e;j cyFf;fPe;j rPjdk;

ngz; : rPjdq;fs; FLj;J thq;f KbAkh
ml njd;wy; Nkhjp ,kak; vd;d rupAkh

Mz; : tPdhf tha; thu;ij VNdh
ngz; : Ntu; ahUk; vd; md;ig neUq;f KbAkh

Mz; : epidj;j tuk; Nfl;L kdk; gbf;Fk; xU ghl;L
,dpf;Fk; ];tuk; Nfl;L mij vLj;J nry;Yk; fhw;W

ngz; : Nfhy Nkdp jhd; ve;jd; fdtpy; Njhd;WNk tuk; jhuhNjh
G+ kuk;
,dp jPuhNjh fhjy; uhfk;

Mz; : epidj;j tuk; Nfl;L kdk; gbf;Fk; xU ghl;L

ngz; : ,dpf;Fk; ];tuk; Nfl;L mij vLj;J nry;Yk; fhw;W>

Ninaitha Varam Ketu Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Ninaitha Varam Ketu in english, it will be updated soon. Check back later.

Ninaitha Varam Ketu Video SongTamil Cooking Videos