Nilavu Paatu

Tamil Song Lyrics

Nilavu Paatu Lyrics

Song : Nilavu Paatu
Movie : Kannukkul Nilavu (2000)
Singers : Hariharan
Music : Illayaraja
Lyricist : Palani bharathi
Direction :
Submitted By : Malar
Viewed 7682 Times

View all Kannukkul Nilavu (2000) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

epyTg; ghl;L epyTg; ghl;L...Xu; ehs; Nfl;Nld;
%q;fpy; fhl;by; %q;fpy; fhl;by;...ehDk; gbj;Njd;

epyTg; ghl;L epyTg; ghl;L Xu; ehs; Nfl;Nld;
%q;fpy; fhl;by; %q;fpy; fhl;by; ehDk; gbj;Njd; (2)
;
me;j ,irapd; ufrpak; ,U capUf;Fg; Gupe;jJ
,U capUf;Fg; Gupe;jJ ,q;F ahUf;Fj; njupe;jJ
,irapy; fye;J kpjf;Fk; njd;wNy ,irapd; kfisg; ghu;j;jjpy;iyNah

epyTg; ghl;L .....

fdTfs; tUtJ tpopfspd; tpUg;gkh
ftpijfs; tUtJ ftpQdpd; tpUg;gkh
Fapy;fspd; ,Ug;gplk; ,irahy; mwpayhk;
kyu;e;jpLk; kyu;fis thrid nrhy;yyhk;
Fapy;fs; kyu;fs; mjprak; fdTfs; ftpijfs; ufrpak;

epyTg; ghl;L .......;

epynthd;W ele;jJ RtLfs; kdjpNy
kio te;J eidj;jJ ,irad;id nrtpapNy
nfhYRfs; fPu;j;jid ahue;j Njtij
tpopfspy; tpupfpwhs; ahue;jj; jhkiu
,J xU GJtpjg; gutrk; kaf;FJ ,irnad;Dk; mjprak;

epyTg; ghl;L epyTg; ghl;L Xu; ehs; Nfl;Nld;
%q;fpy; fhl;by; %q;fpy; fhl;by; ehDk; gbj;Njd;
me;j ,irapd; ufrpak; ,U capUf;Fg; Gupe;jJ
,U capUf;Fg; Gupe;jJ ,q;F ahUf;Fj; njupe;jJ
,irapy; fye;J kpjf;Fk; njd;wNy ,irapd; kfisg; ghu;j;jjpy;iyNah

epyTg; ghl;L epyTg; ghl;L Xu; ehs; Nfl;Nld;
%q;fpy; fhl;by; %q;fpy; fhl;by; ehDk; gbj;Njd; (2)

>

Nilavu Paatu Tamil Song Lyrics in English

Nilavu paattu nilavu paattu...or naal ketten
Moongil kaattil moongil kaattil...naanum padiththen

Nilavu paattu nilavu paattu or naal ketten
Moongil kaattil moongil kaattil naanum padiththen (2)

Andha isaiyin ragasiyam iru uyirukkup purindhadhu
Iru uyirukku purindhadhu ingu yaarukkuth therindhadhu
Isaiyil kalandhu midhakkum thenrale isaiyin magalai paarththadhillaiyo

Nilavu paattu…..

Kanavugal varuvadhu vizhigalin viruppamaa
Kavidhaigal varuvadhu kavingnyanin viruppamaa
Kuyilgalin iruppidam isaiyaal ariyalaam
Malarndhidum malargalai vaasanai sollalaam
Kuyilgal malargal adhisayam kanavugal kavidhaigal ragasiyam

Nilavu paattu…….

Nilavonru nadandhadhu suvadugal manadhile
Mazhai vandhu nanaiththadhu isaiyannai seviyile
Kolusugal keerththanai yaarandha dhevadhai
Vizhigalil virigiraal yaarandhath thaamarai
Idhu oru pudhuvidha paravasam mayakkudhu isaiyennum adhisayam

Nilavu paattu nilavu paattu or naal ketten
Moongil kaattil moongil kaattil naanum padiththen
Andha isaiyin ragasiyam iru uyirukku purindhadhu
Iru uyirukku purindhadhu ingu yaarukkuth therindhadhu
Isaiyil kalandhu midhakkum thenrale isaiyin magalai paarththadhillaiyo

Nilavu paattu nilavu paattu or naal ketten
Moongil kaattil moongil kaattil naanum padiththen (2)

Nilavu Paatu Video Song