Tamil Song Lyrics

Nilave Muham Kaattu.... Lyrics

Song : Nilave Muham Kaattu....
Movie : Ejamaan(1993)
Singers : S.P.Balu with S.Janaki
Music : Ilayaraja
Lyricist :
Direction : Udhaiya Kumar
Submitted By : mr.musicc
Viewed 3680 Times

View all Ejamaan(1993) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz;: epyNt Kfk; fhl;L vidg;ghu;j;J...xsp tPR...
miyNghy; Rjp kPl;L ,dpjhd nkhop NgR...
,sk; G+q;nfhbNa... ,J jha; kbNa...

ngz;: epyNt Kfk; fhl;L vidg;ghu;j;J...xsp tPR...
miyNghy; Rjp kPl;L ,dpjhd nkhop NgR...
mizj;Njd; cidNa... ,J jha; kbNa....

Mz;: epyNt Kfk; fhl;L vidg;ghu;j;J...xsp tPR...

ngz;: gdp Nghy ePupd; XilNa...
fyq;fpanjd;d khkh....
,dpjhd njd;wy; cd;idNa...
CUk; Fiw nrhy;yyhkh...

Mz;: fhyk; khWk; fyf;fk; Vdk;kh...
,utpy;yhky; gfYk; Vjk;kh...
ehd; cd; gps;isjhdk;kh...

ngz;: ehDk; fz;l fdT Ehwa;ah...
vdJ jhAk; ePq;fs; jhda;ah...
,dp cd; Jiz ehda;ah...

Mz;: vid Nru;e;jJ nfhb Ky;iyNa...
,J NghNy ,y;iyNa...
,dp eP vd; Njhspy; gps;isNa...

Mz;: epyNt Kfk; fhl;L vidg;ghu;j;J...xsp tPR...

ngz;: mizj;Njd; cidNa...
,J jha; kbNa....

Mz;: Rik Nghl;L NgRk; Cnud;why;...
kdk; jtpj;jpLk; khNd...
,ik kPWk; fz;zpd; ePnud;why;...
jpdk; Jbg;gtd; ehNd...

ngz;: khiyNahL elf;Fk; Njua;ah...
elf;Fk; NghJ tzq;Fk; Cua;ah...
cd;id kPw ahua;ah...

Mz;: khkd; Njhspy; rhe;j Ky;iyNa...
kaq;fp kaq;fp NgRk; fps;isNa...
eP vd; tho;tpd; vy;iyNa...

ngz;: ,ij kPwpa jtk; ,y;iyNa...
,dp ve;j FiwAk; ,y;iyNa...
jpdk; jPUk; jPUk; njhy;iyNa...

ngz;: epyNt Kfk; fhl;L vidg;ghu;j;J...xsp tPR...
miyNghy; Rjp kPl;L ,dpjhd nkhop NgR...

Mz;: ,sk; G+q;nfhbNa... ,J jha; kbNa...
epyNt Kfk; fhl;L vidg;ghu;j;J...xsp tPR...>

Nilave Muham Kaattu.... Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Nilave Muham Kaattu.... in english, it will be updated soon. Check back later.

Nilave Muham Kaattu.... Video Song

If you don't see the video song of Nilave Muham Kaattu...., it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos