Tamil Song Lyrics

Nikkattuma Pogatuma Nenja Lyrics

Song : Nikkattuma Pogatuma Nenja
Movie : Irumbu Thirai (1960)
Singers : Thiruchu Loganathan
Music : S.V.VenkatRaman
Lyricist : Pattukottai Kalyanasundaram
Direction : S.S.Vasan
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 2611 Times

View all Irumbu Thirai (1960) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz; : (epf;fl;Lkh.. Nghfl;Lkh..
neQ;r jpwe;J fhl;ll;Lkh..) (2)
ngz; : (mf;fwf;fhu khkDf;F
mj;jd Nfhgk; MFkh) (2)

ngz; : khkh..
Mz; : ghg;gh..

ngz; : (nkj;j kPJ gLj;j NghjpYk;
epj;jpu ty;y khkh) (2)
cdf;F Gj;jp Vd; ,y;y khkh
xU Aj;jp ehd; nrhy;yyhkh (2)
(gj;J Ngu; Kd;Nd khiy NghlNt
gzj;ij Njl Ntz;lhkh) (2)
Mz; : (fhjy; Kj;jp gOj;J Nghd gpd;
fhRf;nfd;db N[hyp) (2)
fOj;jpy; fl;l NtZNkhu; jhyp
Rk;kh fUk;G jpq;fNth $yp (2)
fhj;jpuhJ vd; Mj;jpuk; ,dp
fk; `pau; NghNthk; [hyp

ngz; : epjhdp khkh..
Mz; : rup rup ghg;gh..

ngz; : (iga;a iga;a vd; gf;fk; te;J
eP ifa;a NghLNu khkh) (2)
mk;kh ita;a NghFJ khkh
,g;Ngh ikay; kPwplyhkh
nra;Ak; fhupak; nra;jplhk
Xu; jhypia njhlyhkh
Mz; : XXXX.. (md;dNk cdf;fhNt
vd Kd;dNk gilr;rhd;b) (2)
mtd; Kbr;Rk; Nghl;L tr;rhd;b
Rk;kh Nkh(r)b nra;fpwNjd;b (2)
(vd;dNkh fij nrhy;Ywha;
,ij Vio ehd; mwpNtd;b) (2)

ngz; : MMMM.. ge;jy; NghlDk;.. ge;jp itf;fDk;
ghypif Kisf;NfhDk;
xU jhypAk; fl;l NtZk;..
nfhQ;rk; NksKk; jl;l NtZk;

(me;j ehs;kl;Lk; ce;jd; Mira
mlf;fpAk; nfhy;y NtZk;) (2)

Mz; : (epf;fl;Lkh.. Nghfl;Lkh..
neQ;r jpwe;J fhl;ll;Lkh..) (2)
>

Nikkattuma Pogatuma Nenja Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Nikkattuma Pogatuma Nenja in english, it will be updated soon. Check back later.

Nikkattuma Pogatuma Nenja Video Song

If you don't see the video song of Nikkattuma Pogatuma Nenja, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos