Niagra

Tamil Song Lyrics

Niagra Lyrics

Song : Niagra
Movie : En Swasa Kaatre (1999)
Singers : Sriram, Harini
Music : AR. Rahman
Lyricist : Vaali
Direction :
Submitted By : Malar
Viewed 3717 Times

View all En Swasa Kaatre (1999) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

jj;jpahLNj jhtpahLNj...
xU jl;lhug; G+r;rp ,d;W

rpy;yy;yth rpy;yy;yth fhjy; eahfuh
capu;f; fhjiyj; J}z;lNt Ntz;lhk;...

jj;jpahLNj jhtpahLNj jj;ijNahl neQ;R
xU jl;lhug; G+r;rp ,d;W
jj;jpahLNj jhtpahLNj jj;ijNahl neQ;R
xU jl;lhug; G+r;rp ,d;W

jj;jpahLNjh jhtpahLNjh jj;ijNahl neQ;R
ehd; lay; nra;Ak; Neuk; ,d;W
jj;jpahLNjh jhtpahLNjh jj;ijNahl neQ;R
ehd; lay; nra;Ak; Neuk; ,d;W

,l xJf;fPL cdf;fhf ,il nra;tJ
ve;jd; Mil ePay;yth
,l xJf;fPL vdf;fhf ,iz nra;tJ
me;j uhj;jpupg; nghOjy;yth

cd;dpy; cUthd Mirfs; vd; md;Ng
me;j ntq;fha tpiy Nghy ,wq;fhjJ

rpy;yy;yth rpy;yy;yth... rpy;yy;yth rpy;yy;yth fhjy; eahfuh
capu;f; fhjiyj; J}z;lNt Ntz;lhk; tahfuh

rpy;yy;yth rpy;yy;yth...

Gjpa uj;jk; cjL nkhj;jk; gutpl
,r; ,r; vd;Wk; gofth
nrhy; nrhy; eP nrhy; md;Ng

tpz;zg;gk; eP NghL ,d;dhspNy
fd;dq;fs; gjpy; NghLk; gpd;dhspNy

gjpy; ehd; thq;f ehshFkh
mb mk;khb murhq;fkh
vd; Mirfs; vg;NghJ if $Lk;
ahu; nrhy;yf; fhNtup ePuhFkh

m`h`` `h`` fhjy; eahfuh
m`h`` `h`` Ntz;lhk; tahfuh

rpy;yy;yth rpy;yy;yth...

jj;jpahLNjh jhtpahLNjh jj;ijNahl neQ;R
ehd; lay; nra;Ak; Neuk; ,d;W
>

Niagra Tamil Song Lyrics in English

Thathiyaaduthe thaaviyaaduthe..
Oru thathaara poochi indru

Chillallava chillaallava kaadhal niagara
Uyir kaadhalai thoondave vendaam …

Thathiyaaduthe thaaviyaaduthe thaththaiyodu nenju
Oru thathaara poochi indru
Thathiyaaduthe thaaviyaaduthe thaththaiyodu nenju
Oru thathaara poochi indru

Thathiyaaduthe thaaviyaaduthe thaththaiyodu nenju
Naan dial seyal seiyyum neram indru
Thathiyaaduthe thaaviyaaduthe thaththaiyodu nenju
Naan dial seyal seiyyum neram indru

Ida odhukkeedu unakkaaga idai seivadhu
Endha aadai neeyallavaa
Ida odhukkeedu enakkaaga inai seivadhu
Andha raathiri pozhuthallava

Unnil uruvaana aasaigal en anbe
Andha vengaaya vilai pola irangaadhadhu

Chillallava chillallava.. chillallava chillaallava kaadhal niagara
Uyir kaadhalai thoondave vendaam vayagara

Chillallava chillallava…

Pudhiya raththam udhadu moththam paravida
Ich ich endrum pazhagavaa
Sol sol nee sol anbe 

Vinnappam ne podu innaalile
Kannagal bathil podum pinnaalile

Badhil naan vaanga naalaagumaa
Adi ammaadi arasaangamaa
En aasaigal eppodhu kai koodum 
Yaar solla kaveri neeraagumaa..

Aaa…haaa..aaa..haaa kaadhal niagara
Aaa…haaa..aaa..haaa vendam vayagara

Chillallava chillallava…

Thathiyaaduthe thaaviyaaduthe thaththaiyodu nenju
Naan dial seyal seiyyum neram indru

Niagra Video Song