Tamil Song Lyrics

Netru No No Lyrics

Song : Netru No No
Movie : V.I.P (1997)
Singers : Shankar Mahadevan, Anupama, Dominic
Music : Ranjit Barot
Lyricist :
Direction : D.Sabhapathi
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 3460 Times

View all V.I.P (1997) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz; : New;W Neh Neh ehis Neh Neh
iy/g;gpy; nld;d; vd;Wk; Neh Neh
ngz; : ftiy Neh Neh fzf;F Neh Neh
fdT tho;f;if vd;Wk; Neh Neh
FO : gh];Nghu;l;Nl ,y;yhj G+q;fhw;W ePay;yth
rp.gp.I Njlhj tp.I.gp ePay;yth

Mz; : New;W Neh Neh ehis Neh Neh
iy/g;gpy; nld;d; vd;Wk; Neh Neh
FO : gh];Nghu;l;Nl ,y;yhj G+q;fhw;W ePay;yth
rp.gp.I Njlhj tp.I.gp ePay;yth

Mz; : thdk;.. nghd;thdk;.. mJ tpisahl;L ikjhdNk
ngz; : G+kp.. ek; G+kp.. ehk; tpisahLk; ge;jhFNk
Mz; : rhl;biyl; fhyk; Mr;R.. iy/g; ];ilYk; khwpg;Nghr;R
/ngd;lhkpd; /ghd; vy;yhk; NghNa Nghr;R
ngz; : ,d;nlu;ndl; te;j gpd;Nd.. mz;lk; jhd; RUq;fp Nghr;R
f;uhkj;jhu; gl;bFs;Ns ilfu; Ngr;R
FO : vQ;rha;nkd;l; xd;Nwjhd; Vndd;W tho;e;jhy; vd;d
vg;k;yha;nkd;l; vf;];r;Nrq;ir aq;f;];lu;]; jhd; kwe;jhnyd;d

ngz; : tho;f;if.. ek; tho;f;if.. ,dp vd;nwd;Wk; ek; ifapNy
Mz; : ,sik.. ek; ,sik.. mJ ,Ue;jhNy Ngupd;gNk
ngz; : gQ;rhq;fk; ghu;f;f khl;Nld;.. vd;dhSk; Njhw;f;fkhl;Nld;
,d;iwf;F kl;LNk.. kpr;rk; vd;W tho;Ntd;
Mz; : khjj;jpy; xU ehs; vy;yhk; gwitfs; Mdhnyd;d
KJikfs; ,y;yhkNy Nkhl;rk; ngw;whnyd;d
FO : G+Nyhfk; ,g;NghJ Gjpjhf epwk; khWJ
ehk; kl;Lk; khwhky; jdpahfth tho;tJ

,UtUk;:New;W Neh Neh ehis Neh Neh
iy/g;gpy; nld;d;.. vd;Wk;.. Neh Neh


>

Netru No No Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Netru No No in english, it will be updated soon. Check back later.

Netru No No Video Song

If you don't see the video song of Netru No No, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos