Tamil Song Lyrics

Netru Illai Illai Lyrics

Song : Netru Illai Illai
Movie : Thambi Vettothi Sundaram (2011)
Singers : Madhu Balakrishnan, Binni Krishnakumar
Music : Vidyasagar
Lyricist : Vairamuthu
Direction : Vadivudaiyan
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 1999 Times

View all Thambi Vettothi Sundaram (2011) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz; : New;W ,y;iy.. ,y;iy.. ,y;iy.. ,e;j Mde;jk;
ngz; : thdk; vy;yhk;.. epytha;.. khWk;.. tho;tpy; Ngupd;gk;
Mz; : INah.. vd; Mir cs;sk;.. nrhy;yhky; MLk;
ngz; : nghy;yhj.. ehzk; te;J.. vd; fz;iz %Lk;
Mz; : ngha;ahd ehzk; te;J.. nka;ahd Mir nrhy;y
vd; fz;fs; cd; thry; NjLk;
ngz; : vd; iffs; jho;ghis NghLk;

ngz; : New;W ,y;iy.. ,y;iy.. ,y;iy.. ,e;j Mde;jk;
Mz; : thdk; vy;yhk;.. epytha;.. khWk;.. tho;tpy; Ngupd;gk;

Mz; : ntz; Nkfk; Nru;j;J.. xU nghd; ge;jy; mikg;Nghk;
thd; kPidAk;.. Njd; fhw;iwAk;.. th tho;j;j miog;Nghk;
ngz; : gha; nfhs;s Neuk;.. ek; tha; Njdpy; Fspg;Nghk;
tho;tpd; Jsp.. jPWk; tiu.. th tho;e;J Kbg;Nghk;
Mz; : Ntjid.. jPu.. NtFNj.. NkhfNk..
Ntu;it,d;.. Mw;wpNy.. ePe;jpdhy;.. Nkhl;rNk..
ngz; : ,d;gkhd Jd;gk; vd;id.. nfhQ;rk; nfhQ;rk; nfhy;YNj

ngz; : New;W ,y;iy.. ,e;j Mde;jk;

ngz; : thAhUk; NghJ.. rpW NjDhu Ntz;Lk;
eP Jhq;fNt.. vd; $e;jypy;.. gha; Nghl Ntz;Lk;
Mz; : vd; fhjy; ghuk;.. mb eP jhq;f Ntz;Lk;
cd; Nkdpf;Fs;.. vd; Mirfs;.. NtNuhl Ntz;Lk;
ngz; : fl;biy.. ghu;j;jJk;.. fl;lis NghLtha;
ntw;wpiy.. Nghl;L eP.. vd;idNa.. nky;Ytha;
Mz; : Njhw;gjhf nrhy;ypf;nfhz;L.. epj;jk; vd;id nty;Ytha;

Mz; : New;W ,y;iy.. ,y;iy.. ,y;iy.. ,e;j Mde;jk;
ngz; : thdk; vy;yhk;.. epytha;.. khWk;.. tho;tpy; Ngupd;gk;>

Netru Illai Illai Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Netru Illai Illai in english, it will be updated soon. Check back later.

Netru Illai Illai Video Song

If you don't see the video song of Netru Illai Illai, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos