Nenthukitten

Tamil Song Lyrics

Nenthukitten Lyrics

Song : Nenthukitten
Movie : Star (2001)
Singers : Chithra Sivaraman, Karthik Raja
Music : Rahman AR
Lyricist : Palani Bharathi
Direction : Praveen Kanth
Submitted By : Nivi
Viewed 9224 Times

View all Star (2001) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz;: mb Nee;jpfpl;Nld; Nee;jpfpl;Nld;
nea; tpsf;f Vj;jp tr;R
cd;Ndhl fd;dj;jpy; Kj;jk; nfhLf;f
Neu;j;jp fld; jPu;f;fyd;dh
Nfhr;Rf;FNk rhkp vy;yhk;
gf;fj;jpy; eP thb ms;sp nfhLf;f
G+d Nghy tPl;Lf;Fs;s te;J tpLNtd;
Gd;difapy; eP rpe;Jk; ghyf; Fbg;Ngd;

ngz;: te;jplhj rj;jk; Nghl;L fj;jpg;GLNtd;
fd;dj;jpy Njsg; Nghy nfhl;b tpLNtd;

Mz;: Nuhrhg;G+ ,Lg;Gy tz;L Nghy
Rj;jp te;J Rj;jp te;J Njd vLg;Ngd;

ngz;: CU rdk; mj;jidAk; $l;b te;J
cd;Dila fs;sj;jdk; fhl;bg;GLNtd;
Mr NjhirNa.. eP NgRk; ghi\Na GupayNa
Mr NjhirNa.. eP NgRk; ghi\Na GupayNa

Mz;: ntg;gk; jzpg;gjw;f;F ntisQ;rpUf;Fk;
nts;supNa nts;supNa
fOj;J tistpy; vd;d rupa tpl;L
js;SupNa js;SupNa js;SupNa

ngz;: fhjy; Nghij cd; ifapy; khl;bfpl;L
Kopf;fpNwNd ,g;Ngh khkh
nghz;Z ,s kdr Gspak;gok; Nghy
cYf;f ghu;f;fhNj Mkh

Mz;: rhuy; mbf;Fjb... mb xd; moF
nrhf;fghid Nghy - fpl;l eP thb
nfhQ;rk; Fspu; fha NtZk;

ngz;: Mr NjhirNa.. eP NgRk; ghi\Na GupayNa
Mr NjhirNa.. eP NgRk; ghi\Na GupayNa


Mz;: $e;jy; mUtp ,ilr; rupTfspy; nfhl;Ljb nfhl;Ljb
fd;df; Fopapy; kdk; gupriyg; Nghy;
Rj;Jjb Rj;Jjb Rj;Jjb

ngz;: FWk;G Ngr;rhy nfhf;F jy Nky
ntz;iz itf;fhj khkh
%f;F nrtf;fhj Ke;jpupg; gok; vd;id
ehf;F nrtf;f itf;fyhkh

Mz;: ,sik grpf;Fjb.. Urp fhl;bg;Gl;L ,iy Nghl;Lg;Gl;L
jz;zp njspr;Rg;Gl;L fhf;f itf;fpwpNa Vk;kh


mb Nee;jpfpl;Nld; Nee;jpfpl;Nld;
nea; tpsf;f Vj;jp tr;R
cd;Ndhl fd;dj;jpy; Kj;jk; nfhLf;f

ngz;: k;k;

Mz;: Neu;j;jp fld; jPu;f;fyd;dh
Nfhr;Rf;FNk rhkp vy;yhk;
gf;fj;jpy; eP thb ms;sp nfhLf;f
G+d Nghy tPl;Lf;Fs;s te;J tpLNtd;
Gd;difapy; eP rpe;Jk; ghyf; Fbg;Ngd;

ngz;: te;jplhj rj;jk; Nghl;L fj;jpg;GLNtd;
fd;dj;jpy Njsg; Nghy nfhl;b tpLNtd;

Mz;: Nuhrhg;G+ ,Lg;Gy tz;L Nghy
Rj;jp te;J Rj;jp te;J Njd vLg;Ngd;

ngz;: CU rdk; mj;jidAk; $l;b te;J
cd;Dila fs;sj;jdk; fhl;bg;GLNtd;
Mr NjhirNa.. eP NgRk; ghi\Na GupayNa
Mr NjhirNa.. eP NgRk; ghi\Na GupayNa>

Nenthukitten Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Nenthukitten in english, it will be updated soon. Check back later.

Nenthukitten Video Song