Tamil Song Lyrics

Nenjukkulle Nenjukkulle Vachuruken Lyrics

Song : Nenjukkulle Nenjukkulle Vachuruken
Movie : Sundarapandian (2012)
Singers : Saindhavi
Music : N. R. Raghunanthan
Lyricist : Thamarai
Direction : S. R. Prabhakaran
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 2399 Times

View all Sundarapandian (2012) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

(neQ;Rf;Fs;s neQ;Rf;Fs;s tr;rpUf;Nfd; Mr
(ml) cr;re;jy cs;Sf;Fs;s VNjNjh Ngr
vdf;fhf te;jtNd.. ,s neQ;rpy; epd;dhNa..
cRu; $l Jr;rKd;D.. nrhy;yhk nrhd;dhNa..
vd; nej;jp Kb Nky.. eP nfhj;jp tpisahl
xU Neuk; fhyk; te;jpUr;R.. ,d;Dk; vd;d [hl) (2)

Mj;J nts;sk; eP vd;why;.. MLk; Njhdp ehNd
Ml tpl;L mf;fiuapy;.. nfhz;L Nru;g;ghNa
gl;lhk;G+r;rp ehd; vd;why;.. vl;L jpir ePNa
ve;j gf;fk; Nghdhnyd;d.. ePjhd; epg;ghNa
nkl;b thq;fp ju nrhy;yp.. Fl;b tpuy; $j;jhl
gl;Lr;Nry gy EhW.. ghyh fplf;F
gf;fj;Jy ehd; Jhq;f.. gj;jkl gha; thq;f
epj;jk; epj;jk; ehd; Vq;f.. ehSk; NghFJ

vd; nej;jp Kb Nky.. eP nfhj;jp tpisahl
xU Neuk; fhyk; te;jpUr;R.. ,d;Dk; vd;d [hl

neQ;Rf;Fs;s neQ;Rf;Fs;s tr;rpUf;Nfd; Mr
cr;re;jy cs;Sf;Fs;s VNjNjh Ngr

Ks;S jr;r fhaj;j.. Kj;jk; ,l;L Mj;j
gj;J CU jhz;b te;J.. gf;fk; epg;ghNa
gl;l gfy; vd;whYk;.. gpj;jk; jiyf;NfUk;
vd;id rPz;b VNjh VNjh.. Ngr tg;ghNa
gj;J jy ghk;ghf.. mj;JkPWk; vd; Mr
nkhl;L Nghy Kfk; $g;gp.. cs;s kiwg;Ngd;
neQ;Rf;Fop Nkyhl.. jhypf;nfhb ehd; Njl
kQ;r jz;zp ePuhl vg;Ngh tUt

vd; nej;jp Kb Nky.. eP nfhj;jp tpisahl
xU Neuk; fhyk; te;jpUr;R.. ,d;Dk; vd;d [hl

neQ;Rf;Fs;s neQ;Rf;Fs;s tr;rpUf;Nfd; Mr
cr;re;jy cs;Sf;Fs;s VNjNjh Ngr
vdf;fhf te;jtNd.. ,s neQ;rpy; epd;dhNa..
cRu; $l Jr;rKd;D.. nrhy;yhk nrhd;dhNa..
vd; nej;jp Kb Nky.. eP nfhj;jp tpisahl
xU Neuk; fhyk; te;jpUr;R.. ,d;Dk; vd;d [hl
>

Nenjukkulle Nenjukkulle Vachuruken Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Nenjukkulle Nenjukkulle Vachuruken in english, it will be updated soon. Check back later.

Nenjukkulle Nenjukkulle Vachuruken Video Song

If you don't see the video song of Nenjukkulle Nenjukkulle Vachuruken, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos