Tamil Song Lyrics

Nee Yeppo Pulla Lyrics

Song : Nee Yeppo Pulla
Movie : Kumki (2012)
Singers : Alphons Joseph
Music : D. Imman
Lyricist : Yugabharathi
Direction : Prabu Solomon
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 3432 Times

View all Kumki (2012) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

VVVVVV VVV VVVN`VVVV

(eP vg;Ngh Gs;s nrhy;y Nghw
jg;ngd;d nrQ;Nrd; js;sp Nghw) (2)
eP ntWk; tha nky;yhk.. xU thu;j;j nrhy;Y
nrhy;y gjpNyJk; ,y;Nydh.. mbNahL nfhy;Y

eP vg;Ngh.. eP vg;Ngh..
eP vg;Ngh Gs;s nrhy;y Nghw

VVVVVV VVV VVVN`VVVV VVVV

gf;Ftkh Nrhuhf;fp.. gl;bdpa eP Nghf;fp..
ngj;jts fz; Kd;Nd nfhz;L te;j Nej;J
vd;dhr;R me;j ghrk;.. vjpNyAk; ,y;y Ntrk;..
vd; NkNy vd;d G+Nt Nuh\k;
Ks;shr;Nr Ky;y thrk;.. tr;NrNd ms;sp Nerk;..
Ntnud;d nrQ;Nrd; Nkhrk; Nkhrk;

eP vg;Ngh.. eP vg;Ngh..
eP vg;Ngh Gs;s nrhy;y Nghw

VVV VVVV VVVVVV

nts;sp epyh thNdhl.. ntj;jiyAk; thNahl..
vd; cyfk; cd;Ndhl vd;W ,Ue;NjNd
ak;khb vd;d nrhy;y.. md;ghNy te;j njhy;y..
xd; NkNy jg;Ng ,y;y ,y;y
vd;Ndhl fz;Zf;Fs;s.. fz;zPUk; rpe;j ,y;y..
nrj;NjNd ,g;g nky;y nky;y

eP vg;Ngh.. eP vg;Ngh..
eP vg;Ngh Gs;s nrhy;y Nghw
eP ntWk; tha nky;yhk.. xU thu;j;j nrhy;Y
nrhy;y gjpNyJk; ,y;Nydh.. mbNahL nfhy;Y

eP vg;Ngh.. eP vg;Ngh..
eP vg;Ngh Gs;s nrhy;y Nghw>

Nee Yeppo Pulla Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Nee Yeppo Pulla in english, it will be updated soon. Check back later.

Nee Yeppo Pulla Video Song

If you don't see the video song of Nee Yeppo Pulla, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos