Tamil Song Lyrics

Nee Nee Nee Lyrics

Song : Nee Nee Nee
Movie : Machakaran (2007)
Singers : Hariharan,Madhusri
Music : Yuvan Shankar Raja
Lyricist :
Direction : Tamilvannan
Submitted By : Malar
Viewed 2542 Times

View all Machakaran (2007) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz;: eP eP eP th vd;W ,jak; $g;gpLNj
eP eP eP jhd; vd;W kTdk; NgrpLNj
fz;Nzhuk; G+f;Fk; re;Njh\ rpupg;G
ifj;jl;b tho;j;Jk; vjpu;fhyNk
efj;Njhl efk; jPz;l ehnsy;yhk; G+thf
capu; jPtpy; ,dpNky; re;Njh\Nk

Mz;: eP eP eP th...

ngz;: X... Mirf;Fj; jhs; Nghl ahu; ,Ug;ghNuh...
md;Gf;Fj; jil $w Ms; tUthNuh...

Mz;: nrhy;yhky; nfhs;shky; Mir te;jNjh...
nrhy;ypAk; Nfl;fhky; fhjy; te;jNjh...

ngz;: Njhspy; jiy rha;j;J fijfs; NgRk; ehspy;
G+u;t n[d;kj;jpd; thu;j;ij tUk; ehtpy;

Mz;: cs;sk; xd;whdhy; Mde;j nfhz;lhl;lNkh....

ngz;: eP eP eP th...

Mz;: X... ntl;fk; jhd; fhjiy nrhy;ypj; jUNkh...
Kj;jj;jpd; Nfhtq;fs; neQ;ir RLNkh...

ngz;: jhyhl;Lf; fpizahd ghrkpq;Nf...
ghuhl;l gy Nfhb nyl;lu; vq;Nf...

Mz;: fz;zpid ,ikf;fhky; fhf;f itj;j Neuk;
nfhQ;rk; typf;fhky; fpy;yp ,Ug;Nghk;

ngz;: capupy; capu; Nru;e;J cyfhYk; cw;rhfNkh....
eP eP eP th...
>

Nee Nee Nee Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Nee Nee Nee in english, it will be updated soon. Check back later.

Nee Nee Nee Video SongTamil Cooking Videos