Tamil Song Lyrics

Nee Irunthal Naan Irupen Lyrics

Song : Nee Irunthal Naan Irupen
Movie : Aasaiyil Oar Kaditham (1999)
Singers : Hariharan
Music : Deva
Lyricist : Vairamuthu
Direction : Selva
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 3872 Times

View all Aasaiyil Oar Kaditham (1999) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

FO : (jj;jpj;Njhk; Njhk;jPk;j jf jpkp
jj;jpj;Njhk; Njhk;jPk;j jf jpkp
jpj;jpj;Njhk; Njhk;jPk;j jf jpkp Njhk;) (3)

Mz; : (eP ,Ue;jhy; ehd; ,Ug;Ngd;
eP ele;jhy; ehd; elg;Ngd;
epoYf;nfy;yhk; Fil gpbg;Ngd;
eP vd; fhjypahdhy;... (N`)) (2)
ePuhl ejp jUNtd;.. eP Jilf;f Kfpy; jUNtd;
eP cLj;j kyu; jUNtd;...
eP vd; fhjypahdhy;... eP vd; fhjypahdhy;...

Mz; : eP elf;Fk; Gy;ntspapy;.. gdpj;Jspfs; Jilj;J itg;Ngd;
eP NgRk; jha; nkhopapy;.. ty;ypdq;fs; fise;J itg;Ngd;
eP fle;j njUtpy; ce;jd; thrk; NjLNtd;
eP Fspj;j ejpapy; %o;fp Nkhl;rk; fhZNtd;
cd; [d;dy; Xuk; ehd; fhw;whf tUNtd;
ehs; xd;W tPjk; ehd; G+f;nfhz;L jUNtd;
fz;fs; jPz;Lk; fditg; NghNy eP mwpahky; ehd; njhLNtd;
eP vd; fhjypahdhy;...

FO : jj;jpj;Njhk; Njhk;jPk;j jf jpkp
jj;jpj;Njhk; Njhk;jPk;j jf jpkp
jpj;jpj;Njhk; Njhk;jPk;j jf jpkp Njhk;

Mz; : M.. nts;is epyh xyp jpul;b.. cs;sq;ifapy; Cw;wp itg;Ngd;
fhw;wiyapy; ,ir gpupj;J.. fhJfspy; jto itg;Ngd;
NfhGuq;fs; Vwp ce;jd; Ngiu $WNtd;
jh[; k`hypd; NkNy ce;jd; Ngiu vOJNtd;
cd; $e;jy; Kbapy; ehd; vd; [Ptd; KbNtd;
eP Cly; nfhz;lhy; ehd; cd; fhypy; tpONtd;
xw;iw Kj;jk; rpe;Jtnjd;why; cd; kbapy; capu; tpLNtd;
eP vd; fhjypahdhy; ...

Mz; : (eP ,Ue;jhy; ehd; ,Ug;Ngd;
eP ele;jhy; ehd; elg;Ngd;
epoYf;nfy;yhk; Fil gpbg;Ngd;
eP vd; fhjypahdhy;...) (2)
ePuhl ejp jUNtd;.. eP Jilf;f Kfpy; jUNtd;
eP cLj;j kyu; jUNtd;...
eP vd; fhjypahdhy;... eP vd; fhjypahdhy;... (2)
eP vd; fhjypahdhy;...>

Nee Irunthal Naan Irupen Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Nee Irunthal Naan Irupen in english, it will be updated soon. Check back later.

Nee Irunthal Naan Irupen Video Song

If you don't see the video song of Nee Irunthal Naan Irupen, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos