Tamil Song Lyrics

Nee Aandavana Thaai Thandhai Lyrics

Song : Nee Aandavana Thaai Thandhai
Movie : Vaaname Ellai (1992)
Singers : S.P. Balasubramaniyam, K.S. Chitra
Music : Maragadhamani
Lyricist : Vairamuthu
Direction : K.Balachander
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 3007 Times

View all Vaaname Ellai (1992) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz; : eP mz;ltdh jha; je;ij jhd; cdf;fpy;iyNa
fz;zh ehd; cd; [hjp jhd; cwntd;gNj vdf;fpy;iyNa
fz;zPu; vd;d fz;zh ml ehd; cd; khkNd
kz;zpy; te;jjhNy eP kz;zpd; ike;jNd

Mz; : jha; ghi\ mwpahj GJ ,e;jpad;
eP vd;why;.. ngha;apy;iyNa..
jd; [hjp nrhy;yhky; eP tho;fpwha;
cd; NghNy.. Cupy;iyNa.. (k;k;k;k;)
,jNohuk; Mapuk;.. rpW G+f;fs; G+f;fpwha;
xU fz;zhy; ghu;f;fpwha;.. xJf;fPL Nfl;fpwha;
jhyhl;bl nkhopAz;L tsu;tha; gpiwNa
ghYhl;bl top ,y;iy mJjhd; FiwNa
ce;jd; Nrhfk; nrhd;dhy;.. Vf;fk; Ngha;tpLk;
vq;fs; Nrhfk; nrhd;dhy;.. cd; Jhf;fk; Ngha;tpLk;

ngz; : eP mz;ltdh jha; je;ij jhd; cdf;fpy;iyNa
fz;zh ehd; cd; [hjp jhd; cwntd;gNj vdf;fpy;iyNa
Mz; : fz;zPu; vd;d fz;zh ml ehd; cd; khkNd
ngz; : kz;zpy; te;jjhNy eP kz;zpd; ike;jNd

ngz; : MNuh MNuh MNuh muhuhNuh
MNuh MNuh MNuh muPuhNuh

ngz; : fiyfpd;w Nkfq;fs; rig $bNa
thd; ntspia.. jhyhl;LNj..
fiwfpd;w gpiw Ie;J if tPrpNa
#upaid.. jhyhl;LNj.. (MMMM)
Kbahj ahj;jpiu.. Kbfpd;w Ntisapy;
Kj;jq;fs; je;J eP.. Ks;shdha; Nriyapy;
eP vd;gJ vd; tho;tpy; tuth nryth
Ks; vd;gJ Nuh[htpy; cwth gifah
fhyk; nra;j Nfhyk;.. eP ,q;Nf te;jJ
fz;zPNuhL te;J.. fz;zPu; Nru;e;jJ

ngz; : eP mz;ltdh jha; je;ij jhd; cdf;fpy;iyNa
fz;zh ehd; cd; [hjp jhd; cwntd;gNj vdf;fpy;iyNa
Mz; : fz;zPu; vd;d fz;zh ml ehd; cd; khkNd
,UtUk;:kz;zpy; te;jjhNy eP kz;zpd; ike;jNd

>

Nee Aandavana Thaai Thandhai Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Nee Aandavana Thaai Thandhai in english, it will be updated soon. Check back later.

Nee Aandavana Thaai Thandhai Video Song

If you don't see the video song of Nee Aandavana Thaai Thandhai, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos