Tamil Song Lyrics

Natta Nadu Raathiriyai Lyrics

Song : Natta Nadu Raathiriyai
Movie : A Aa E Ee (2008)
Singers : Cristopher, Karthik, Sangeetha
Music : Vijay Antony
Lyricist :
Direction : Sabha Pathi Thatchanamoorthi
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 3685 Times

View all A Aa E Ee (2008) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz; : (,d; j iel;
I th]; My;Nt];
jpq;fpq;f; mngsl; A
,d; ik l;uPk;];
VQ;ry;]; Ngt; j Nt)

ngz; : el;l eL uhj;jpupia
gl;l gfy; Mf;fp tpl;lha;
vd; tpopapy; eP tpOe;J
vd; Jhf;fj;ijAk; Nghf;fp tpl;lha;
nfhl;l nfhl;l ehd; Kopj;J
fpl;l jl;l Jhq;fp tpl;Nld;
vd; fdtpy; eP Eioe;J
vd;id kPz;Lk; kPz;Lk; vOg;gp tpl;lha;
fpl;l fpl;l ePAk; tu
nfl;l nfl;l nrhg;gdq;fs;
vd;id Rl;L nghRf;Fjlh
gw;wpnfhz;lJ vd; kdR
vz;iz Cw;Wk; cd; taR
jP gpbj;J vupAjlh

Mz; : el;l eL uhj;jpupia
gl;l gfy; Mf;fp tpl;lha;
vd; tpopapy; eP tpOe;J
vd; Jhf;fj;ijAk; Nghf;fp tpl;lha;

Mz; : G+f;fs; vy;yhk; ml G+f;fs; ,y;iy
cd; Gd;dif Nghy; ehd; ghu;f;ftpy;iy
fldha; nfhLg;gha; cliy
ngz; : cd; Ngr;rpdpNy xU Nerk; fz;Nld;
fz; ghu;itapNy xU ghrk; fz;Nld;
cid ehd; vdjha; czu;e;Njd;
Mz; : tpop Xukha; gy fdT
vd;id nkha;f;FNj jpdk; ,uT
cuf;fk; je;jpL cwq;Fk; Neuj;jpy; fdtpy; te;jpL

ngz; : el;l eL uhj;jpupia
gl;l gfy; Mf;fp tpl;lha;
vd; tpopapy; eP tpOe;J
vd; Jhf;fj;ijAk; Nghf;fp tpl;lha;
nfhl;l nfhl;l ehd; Kopj;J
fpl;l jl;l Jhq;fp tpl;Nld;
vd; fdtpy; eP Eioe;J
vd;id kPz;Lk; kPz;Lk; vOg;gp tpl;lha;

ngz; : cd; thu;j;ijapNy vd; capu; rpypu;f;Fk;
fz; ghu;itapNy ngUk; kio mbf;Fk;
taNjh nfhjpaha; nfhjpf;Fk;
Mz; : cd; epidTfNsh vd;dpy; gil vLf;Fk;
vd; tpuy; EdpNah njhl mlk; gpbf;Fk;
,utpy; capNu ntbf;Fk;
ngz; : fbfhukha; ve;jd; kdJ
cid Rw;wpNa tUk; nghOJ
gpupakhdth gpupit ePf;fth jdpik ePq;fth

Mz; : el;l eL uhj;jpupia
gl;l gfy; Mf;fp tpl;lha;
vd; tpopapy; eP tpOe;J
vd; Jhf;fj;ijAk; Nghf;fp tpl;lha;
ngz; : nfhl;l nfhl;l ehd; Kopj;J
fpl;l jl;l Jhq;fp tpl;Nld;
vd; fdtpy; eP Eioe;J
vd;id kPz;Lk; kPz;Lk; vOg;gp tpl;lha;
Mz; : fpl;l fpl;l ePAk; tu
nfl;l nfl;l nrhg;gdq;fs;
vd;id Rl;L nghRf;Fjb
gw;wpnfhz;lJ vd; kdR
vz;iz Cw;Wk; cd; taR
jP gpbj;J vupAjb

ngz; : el;l eL uhj;jpupia
gl;l gfy; Mf;fp tpl;lha;
vd; tpopapy; eP tpOe;J
vd; Jhf;fj;ijAk; Nghf;fp tpl;lha;>

Natta Nadu Raathiriyai Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Natta Nadu Raathiriyai in english, it will be updated soon. Check back later.

Natta Nadu Raathiriyai Video SongTamil Cooking Videos