Tamil Song Lyrics

Nathiyodum karaiyoram Lyrics

Song : Nathiyodum karaiyoram
Movie : pop
Singers : Karthick
Music :
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Nivi
Viewed 2543 Times

View all pop Songs Lyrics

Tamil Lyrics

ejpNahLk; fiuNahuk; miyghAk; kdNjhL
ehd; jtpj;Njd; cid mioj;Njd;
vd; capNu
ePu; njspf;FNk neQ;R Jspapy;
cd; KfNk mjd; moF
vd;id kwe;Njd;
cd;dpy; njhiye;Njd;
jpdk; jpdNk

eP tUtha; cidj; jUtha; vd
jpdKk; xU kdkha;
,f;fiuapy; ehd; fhj;jpUg;Ngd;

XLk; ePuiyapy; - New;W
epyitf; fz;Nld;
epytpy; ce;jd; gpk;gk;
md;Ng fhjy; nfhz;Nld;
fhjy; vd;gnjy;yhk;
fhy tpiuak; vd;Nwd;
vd;d khw;wk; rfpNa
ftpij vOJfpd;Nwd;

Kbtpy; te;jnjhU njhlf;fk;
vd; fdT fhw;NwhL kpjf;Fk;
mij ePAk; jPz;lhky; Nghdhy;
vd; thdk; epwkpof;Fk;
vd; [d;dy; kioNahL ePAk;
GJ rhuy; fhw;whf Ntz;Lk;
ehd; tpk;kp mOfpd;w NghJk;
eP jhahf Ntz;Lk;

ejpNahLk; ...

Nkfk; $bapq;F
Nfhyk; NghLk; NghJ
ftpij Xtpaq;fs;
fz;Nld; New;W tiuapy;
rpd;d ntl;fk; xd;W
fd;dk; rpte;J nrd;wha;
vd;id njhiyj;J tpl;L
epd;Nwd; ejpf;fiuapy;

mb efUk; gpiw Nghy te;jha;
vd; fdit rpiw nra;J nfhz;lha;
xU nghk;ik Nghy; vd;id Ve;jp
tpisahbg; ghu;f;fpwha;
gdpj; Jspapd; gtpj;jpuq;fs; cd;dpy;
jPg; nghwpfs; GFe;jJ vd; fz;zpy;
cd; fhjy; ,y;yhky; Nghdhy;
ehd; tho;NtNdh kz;zpy;

ejpNahLk; ...
>

Nathiyodum karaiyoram Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Nathiyodum karaiyoram in english, it will be updated soon. Check back later.

Nathiyodum karaiyoram Video Song

If you don't see the video song of Nathiyodum karaiyoram, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos