Tamil Song Lyrics

Nandri Ketta Manitharukku Lyrics

Song : Nandri Ketta Manitharukku
Movie : Irumbu Thirai (1960)
Singers : Sirkazhi Dr. S. Govindarajan
Music : S.V.VenkatRaman
Lyricist : Pattukottai Kalyanasundaram
Direction : S.S.Vasan
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 3856 Times

View all Irumbu Thirai (1960) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

ed;wp nfl;l kdpjUf;F mQ;rp epw;f khl;Nlhk;
ehtpdpf;f ngha;Aiuf;Fk; Ngiu ek;g khl;Nlhk;
vd;W $WNthk;lh.. xd;W NrUNthklh..
tPUnfhz;L rpq;fk; Nghy; Kd;NdWNthklh...

(vspa kf;fs; jiyapy; fhR Vwp kpjpf;FJ
,ij vz;zp.. vz;zp.. njhopyhsu; neQ;R nfhjpf;FJ) (3)

gQ;ridf;Fk; mQ;rpNlhk;.. (2)
gQ;rk; Neha;f;Fk; mQ;rpNlhk;.. gl;bdpf;Fk; mQ;rpNlhk;
gl;bdpf;Fk; mQ;rpNlhk;.. (2)
gQ;rk; Neha;f;Fk; mQ;rpNlhk;.. gl;bdpf;Fk; mQ;rpNlhk;

neQ;rpid gpse;j NghJk; ePjp Nfl;f mQ;rpNlhk; (2)
Neu;ikaw;w Ngu;fspd; fhy;fis tzq;fpNlhk; (2)

(vspa kf;fs; jiyapy; fhR Vwp kpjpf;FJ
,ij vz;zp.. vz;zp.. njhopyhsu; neQ;R nfhjpf;FJ) (2)

fhyp vd;Wk;.. $yp vd;Wk;.. Nfyp nra;Ak; $l;lNk
fhj;J khwp mbf;FJ.. ePu; vLf;f NtZk; Xl;lNk
vLf;f NtZk; Xl;lNk (2)

fhyp vd;Wk;.. $yp vd;Wk;.. Nfyp nra;Ak; $l;lNk
fhj;J khwp mbf;FJ.. ePu; vLf;f NtZk; Xl;lNk

jhyp fl;b nfhz;l kiztp NfhYilj;j vq;fis
jtpf;f tpl;l Ngiu ve;j ehSk; kwf;f khl;NlhNk (2)

(vspa kf;fs; jiyapy; fhR Vwp kpjpf;FJ
,ij vz;zp.. vz;zp.. njhopyhsu; neQ;R nfhjpf;FJ) (2)

(vspa kf;fs; jiyapy; fhR Vwp kpjpf;FJ
,ij vz;zp.. vz;zp.. njhopyhsu; neQ;R nfhjpf;FJ) (2)
>

Nandri Ketta Manitharukku Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Nandri Ketta Manitharukku in english, it will be updated soon. Check back later.

Nandri Ketta Manitharukku Video Song

If you don't see the video song of Nandri Ketta Manitharukku, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos