Tamil Song Lyrics

Nalla Idam Lyrics

Song : Nalla Idam
Movie : Galatta kalyanam (1968)
Singers : TMS, P. Susheela
Music : MSV
Lyricist : Kannadasan
Direction :
Submitted By : Malar
Viewed 2035 Times

View all Galatta kalyanam (1968) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

ey;y ,lk; eP te;j ,lk;
tuNtz;Lk; fhjy; kfuhzp
,d;W Kjy; ,dpa Rfk;
ngwNtz;Lk; tz;z kyu; Nkdp

vq;Nf cd; [hil tpOk;
mq;Nf vd; Mir tUk;
md;Ng cd; Ngu; vOJk;
fz; ghu;it ehs; KOJk;

ey;y ,lk; ehd; te;j ,lk;
tuNtz;Lk; fhjy; kfuh[h
,d;W Kjy; ,dpa Rfk;
ngwNtz;Lk; tz;zg; GJ Nuh[h

epj;jpiu Xbl Kj;jpiu thq;fpl
gj;jiu khw;Wj; jq;fk;
Fq;Fkk; neQ;rpdpy; rq;fk;khfpl
nghq;fpLk; nts;sk; vq;Fk;
ky;ypifg; G+tpDk; nky;ypajhfpa
nrt;tz;zf; fhy;fs; gpd;d
epj;jKk; Mbl ,j;jid ehlf
xl;hjpif ghu;g;gnjd;d

jOthNjh iffs; jhdhf
cd;dhy; fdpe;Njd; fdpahf

ey;y...

fl;lofhdJ xl;Lwthfpl
vz;zq;fs; Njbg; NghFk;
rpj;jpug; G+kfs; Kj;jkse;jpl
vj;jidf; fhyk; MFk; ?
Kj;J kzpf;fpsp nfhj;J kyu;f;nfhb
jpj;jpj;j thu;j;ij nrhy;ths;
tl;l epyh xsp gl;l ,lj;jpdpy;
re;jpf;f Ntz;Lk; vd;ghs;
,jkhd ,d;gk; NruhNjh
,d;Nw ,jak; FspuhNjh

ey;y...

>

Nalla Idam Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Nalla Idam in english, it will be updated soon. Check back later.

Nalla Idam Video Song

If you don't see the video song of Nalla Idam, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos