Tamil Song Lyrics

Nalam Nalamariya Aval Lyrics

Song : Nalam Nalamariya Aval
Movie : Kaadhal Kottai (1996)
Singers : SPB, Anuraadha Sriram
Music : Deva
Lyricist :
Direction : Agathiyan
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 3871 Times

View all Kaadhal Kottai (1996) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

ngz; : eyk; eykwpa Mty;
cd; eyk; eykwpa Mty;
eP ,q;F RfNk ehd; mq;F Rfkh
Mz; : eP ,q;F RfNk ehd; mq;F Rfkh
eyk; eykwpa Mty;
cd; eyk; eykwpa Mty;

Mz; : jPz;l tUk; fhw;wpidNa
eP mDg;G ,q;F Ntu;f;fpwNj
ngz; : Ntz;Lk; xU #upaNd
eP mDg;G Fspu; Nfl;fpwNj
Mz; : fbjj;jpy; Kj;jq;fs; mDg;gplyhNk
ngz; : vd; ,jo; cidad;wp gpwu; njhlyhkh
Mz; : ,utpdpy; fdTfs; jpdk; njhy;iyNa
ngz; : cwf;fNk vdf;fpy;iy fdtpy;iyNa

ngz; : eyk; eykwpa Mty;
Mz; : cd; eyk; eykwpa Mty;

Mz; : NfhtpypNy ehd; njhONjd;
Nfhykapy; cid Nru;e;jplNt
ngz; : Nfhb Kiw ehd; njhONjd;
fhynky;yhk; eP tho;e;jplNt
Mz; : cd; Kfk; ehd; ghu;f;f fbjNk jhdh
ngz; : thu;j;ijapy; njupahj tbtKk; ehdh
Mz; : epoy;glk; mDg;gpL vd;DapNu
ngz; : ep[kpd;wp Ntwpy;iy vd;dplNk

Mz; : eyk; eykwpa Mty;
ngz; : cd; eyk; eykwpa Mty;
Mz; : M.. eP ,q;F RfNk ehd; mq;F Rfkh
ngz; : eP ,q;F RfNk ehd; mq;F Rfkh
Mz; : eyk; eykwpa Mty;
cd; eyk; eykwpa Mty;

>

Nalam Nalamariya Aval Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Nalam Nalamariya Aval in english, it will be updated soon. Check back later.

Nalam Nalamariya Aval Video SongTamil Cooking Videos