Tamil Song Lyrics

Nadoodi paattu Lyrics

Song : Nadoodi paattu
Movie : Harichandra
Singers : S.P.Balasubramaniam
Music :
Lyricist :
Direction :
Submitted By : mr.musicc
Viewed 3843 Times

View all Harichandra Songs Lyrics

Tamil Lyrics

ehNlhb ghl;Lg; ghl je;jd je;jd jhsk;
ehnlq;Fk; fhjyhNy neQ;rpdpy; Mapuk; jhsk;(2)

,UgJ tajpy; tUtJjhdh fhjy;
mWgJ tiuapy; njhlu;tJjhNd fhjy;
rpupf;fpw NghJ rpupg;gJjhdh fhjy;
mOfpw NghJ MWjy;jhNd fhjy;..N`...
fhjiy ehd; ghlth G+tpNy Njd; Njlth...

ehNlhb...

fz;iz nky;y %b rha;e;J nfhs;Sk;NghJ
kbahf Ntz;LNk.....
jl;L jLkhwp Nrhu;e;J tpOk;NghJ
gpbahf Ntz;LNk.....
cd; cs;sk; ehd; fz;L vd; cs;sk; eP fz;L
cdf;fhf ehd; cz;L.....
vd;W thOk; fhjy;jhNd fhjy;
kyu; tpl;L kyiu jhTtjhy; my;y fhjy;
xUj;jpf;F xUtd; vd;gJjhNd fhjy;.. N`...
fhjiy ehd; ghlth G+tpNy Njd; Njlth...

ehNlhb...

fq;if ejp vd;d fhNtup vd;d
vy;yhNk ngz;ikNa.....
ek;ik ,q;F ehSk; jhq;Ffpw G+kp
vy;yhNk ngz;ikNa.....
ehlhSk; MZf;Fk; tPlhs ngz; Ntz;Lk;
fly; Nghd;w tho;tpdpy;
fyq;fiu tpsf;fk; jhNd ngz;ik
ngz;zplk; kdij nfhLj;Jtpl;lhNy NghJk;
ngsu;zkp jhNd tho;tpdpy; ve;j ehSk;...N`...

fhjiy ehd; ghlth G+tpNy Njd; Njlth...

ehNlhb...
>

Nadoodi paattu Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Nadoodi paattu in english, it will be updated soon. Check back later.

Nadoodi paattu Video Song

If you don't see the video song of Nadoodi paattu, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos