Tamil Song Lyrics

Naane Naana Naana Lyrics

Song : Naane Naana Naana
Movie : Nenjathai Killathe (2008)
Singers : Madhumitha
Music : Prem Gi Amaren
Lyricist :
Direction : Agathiyan
Submitted By : Malar
Viewed 2947 Times

View all Nenjathai Killathe (2008) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

ehdh ehNd ehdh ehdh ehDe;jhdh
ehNdh NtW jhdh
ehNdh Qhdp ehdh ehdh khwpNddh
ehdh NjbNddh
ehNd ehzkhfp GJ ehd; Mfpg;NghNdd;
ehDk; ehzk; Nghd gpd;G ehdhfpNwd;
ehNd fhkd; jPz;Lk; xU ehlhf MNdd;
ehSk; jhd; ePSNj ehzk; VNdhjhd;

ehdh ehNd...

Va; NghJk; NghJk;
GJ thu;j;ijia neQ;Rf;Fs;
nrhy;ypg; ghu;j;Njd; vid Nfyp nra;ahNj
V ehDk; ghtk;
mb ngz;ikNa cd;id ehd; fps;sp ghu;j;Njd;
vd;Nky; Nfhgk; nfhs;shNj

FO: %d;nwOj;J thu;j;ij %r;rilf;Fk; ghU
%r;RtpLfpd;wha; ,J epahak; jhdh

ehDk; xU ngz;Nz ghtk; ,y;iy Nghb...

FO: ehDk; jhd; ehzk; jhd; ehsk; MNdNd...

ehdh ehNd...

X fhye;NjhWk; q;fs; thu;j;ijia nrhy;ypj;jhd;
thOfpd;Nwhk; X Mjhk; VthNs
V ePAk; ehDk; ,q;F tho;tJk; kiwtJk;
thu;j;ijf;fpy;iy mJ thOk; vd;dhNy
Cu; mwpQ;r thu;j;ij ehd; czu;e;j NghJ
ahu; mwpe;J nrhy;thu; vdf;fhfNtj; jhd;
ehDk; xU ngz;Nz Nghtjpy;iy Nghb

FO: ehDk; jhd; ehzk; jhd; ehsk; MNdNd...

X ehNd ehNd ehNd
ehNd ehDk; jhNd
ehNd NtW jhNd
ehNd ehNd ehNd
ehDk; khwpNdNd
ehNd NjbNdNd
>

Naane Naana Naana Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Naane Naana Naana in english, it will be updated soon. Check back later.

Naane Naana Naana Video Song

If you don't see the video song of Naane Naana Naana, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos