Naane Naana Naana

Tamil Song Lyrics

Naane Naana Naana Lyrics

Song : Naane Naana Naana
Movie : Nenjathai Killathe (2008)
Singers : Madhumitha
Music : Prem Gi Amaren
Lyricist :
Direction : Agathiyan
Submitted By : Malar
Viewed 3979 Times

View all Nenjathai Killathe (2008) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

ehdh ehNd ehdh ehdh ehDe;jhdh
ehNdh NtW jhdh
ehNdh Qhdp ehdh ehdh khwpNddh
ehdh NjbNddh
ehNd ehzkhfp GJ ehd; Mfpg;NghNdd;
ehDk; ehzk; Nghd gpd;G ehdhfpNwd;
ehNd fhkd; jPz;Lk; xU ehlhf MNdd;
ehSk; jhd; ePSNj ehzk; VNdhjhd;

ehdh ehNd...

Va; NghJk; NghJk;
GJ thu;j;ijia neQ;Rf;Fs;
nrhy;ypg; ghu;j;Njd; vid Nfyp nra;ahNj
V ehDk; ghtk;
mb ngz;ikNa cd;id ehd; fps;sp ghu;j;Njd;
vd;Nky; Nfhgk; nfhs;shNj

FO: %d;nwOj;J thu;j;ij %r;rilf;Fk; ghU
%r;RtpLfpd;wha; ,J epahak; jhdh

ehDk; xU ngz;Nz ghtk; ,y;iy Nghb...

FO: ehDk; jhd; ehzk; jhd; ehsk; MNdNd...

ehdh ehNd...

X fhye;NjhWk; q;fs; thu;j;ijia nrhy;ypj;jhd;
thOfpd;Nwhk; X Mjhk; VthNs
V ePAk; ehDk; ,q;F tho;tJk; kiwtJk;
thu;j;ijf;fpy;iy mJ thOk; vd;dhNy
Cu; mwpQ;r thu;j;ij ehd; czu;e;j NghJ
ahu; mwpe;J nrhy;thu; vdf;fhfNtj; jhd;
ehDk; xU ngz;Nz Nghtjpy;iy Nghb

FO: ehDk; jhd; ehzk; jhd; ehsk; MNdNd...

X ehNd ehNd ehNd
ehNd ehDk; jhNd
ehNd NtW jhNd
ehNd ehNd ehNd
ehDk; khwpNdNd
ehNd NjbNdNd
>

Naane Naana Naana Tamil Song Lyrics in English

Naanaa naane naanaa naanaa naanundhaanaa
Naanum veru thaanaa
Naanaa ngaani naanaa naanaa maarinenaa
Naanaa thedinaana
Naane naanamaagi pudhu naan aagiponen
Naane naanam pona pinbu naanaagiren
Naane kaaman theendum oru naadaaga aanen
Naalum thaan neeluthe naanam yenothaan

Naana naane…

Yei podhum podhum
Pudhu vaarththaiyai nenjukkul
Solli paarthen enai keli seiyaadhe
Ye naanum paavam
Adi penmaiye unnai naan killi paarthen
Enmel koabam kollaadhe

Chorus: Moondrezhuththu vaarththai moochadaikkum paaru
Moochchuvidugindraai idhu nyaayam thaanaa

Nyaayam thaanaa paavam illai podi..

Chorus : Naanum thaan naanam than naalam aanene

Naana naane…

Oh… kaalandhorum ungal vaarththaiyaai solliththaan 
Vaazhugindrom oh aadhaam eavaale
Yei neeyum naanum ingu vaazhvadhum maraivadhum
Vaarththaikkillai  adhu vaazhum ennaale
Oor arinja vaarththai naan unarndha podhu
Yaar unarndhu solvaar enakkaagave thaan
Naanum oru penmai povadhillai podi

Chorus : Naanum thaan naanam than naalum aanene

Oh…naane naane naane
Naane naanum dhaane
Naane veru thaane…
Naane naane naane
Naanum maarinene
Naane thedinene

Naane Naana Naana Video Song

If you don't see the video song of Naane Naana Naana, it will be updated soon. Check back later.