Naanaga Naanillai Thaaye

Tamil Song Lyrics

Naanaga Naanillai Thaaye Lyrics

Song : Naanaga Naanillai Thaaye
Movie : Thoongathe Thambi Thoongathe (1983)
Singers : S.P.Balasubramaniyam
Music : Illayaraja
Lyricist :
Direction : S.P. Muthuraman
Submitted By : Kavee
Viewed 14261 Times

View all Thoongathe Thambi Thoongathe (1983) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

k;k;k;k;.....`;k;k;k;....k;k;k;k;k;k;k;.....

ehdhf ehd; ,y;iy jhNa...
ey;tho;T je;jhNa ePNa...
ghrk; xU Nerk; (2)
fz;zhu fz;lhd; cd; NrNa

ehdhf ehd; ,y;iy jhNa...
ey;tho;T je;jhNa ePNa...

fPo; thdpNy xsp te;jJ
$l;il tpl;L fpsp te;jJ
(ehd; ghu;f;Fk; Mfhak; - vq;Fk;
eP ghLk; G+ghyk;) (2)
thLk; gapu; tho - ePjhNd
ePu; thu;j;j fhu;Nkfk;

ehdhf ehd; ,y;iy jhNa...
ey;tho;T je;jhNa ePNa...
ghrk; xU Nerk; (2)
fz;zhu fz;lhd; cd; NrNa

ehdhf ehd; ,y;iy jhNa...
ey;tho;T je;jhNa ePNa...

kdpkhspif khlq;fSk;
kyu; Jhtpa kQ;rq;fSk;
(jha; tPL Nghy; ,y;iy - mq;F
jhyhl;l Mspy;iy) (2)
Nfhtpy; njhOk; nja;tk; - ehd; fhz
eP ,d;wp Ntupy;iy

ehdhf ehd; ,y;iy jhNa...
ey;tho;T je;jhNa ePNa...
ghrk; xU Nerk; (2)
fz;zhu fz;lhd; cd; NrNa

ehdhf ehd; ,y;iy jhNa...
ey; tho;T je;jhNa ePNa...

>

Naanaga Naanillai Thaaye Tamil Song Lyrics in English

Mmmmm….hm……mmmmm….

Naanaga Naan Illai Thaaye…
Nalvaazhvu Thandhaaye Neeye…
Paasam Oru Nesam (2)
Kannaara Kandaan Un Seye

Naanaga Naan Illai Thaaye…
Nalvaazhvu Thandhaaye Neeye…

Keezh Vaanile Oli Vandhadhu
Koondai Vittu Kili Vandhadhu
(Naan Paarkum Aaghayam - Enghum 
Nee Paadum Bhoopalam) (2)
Vaadum Payir Vaazha - Needhaane 
Neer Vaarththa Kaarmegham

Naanaga Naan Illai Thaaye…
Nalvaazhvu Thandhaaye Neeye…
Paasam Oru Nesam (2)
Kannaara Kandaan Un Seye

Naanaga Naan Illai Thaaye…
Nalvaazhvu Thandhaaye Neeye…

Manimaaligai Maadangalum
Malar Thooviya Manjangalum
(Thaai Veedu Pol Illai - Angu 
Thaalatta Aalillai) (2)
Kovil Thozhum Deivam – Naan Kaana
Nee Indri  Verillai

Naanaga Naan Illai Thaaye…
Nalvaazhvu Thandhaaye Neeye…
Paasam Oru Nesam (2)
Kannaara Kandaan Un Seye

Naanaga Naan Illai Thaaye…
Nalvaazhvu Thandhaaye Neeye…

Naanaga Naanillai Thaaye Video Song