Tamil Song Lyrics

Naana Idhu Naana Lyrics

Song : Naana Idhu Naana
Movie : Vattaram (2006)
Singers : Kalyani
Music : Bharathwaj
Lyricist : Vairamuthu
Direction : Saran
Submitted By : Malar
Viewed 3074 Times

View all Vattaram (2006) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

,J ehdh ,J ehdh...
vd;id ehNd urpg;Ngdh...
nka; jhdh nka;jhdh
ehd; kPz;Lk; gpwe;Njdh
fz;zhsd; te;j Neuk;
ehd; fhw;wh fiue;Njdh
vd; tho;tpy; epwkpy;iy
mtd; tz;zk; Nru;j;jhdh
N`h...

,J ehdh...

vd; thdpy; Nkw;Nf
Nghd Nkfk; xd;W
kPz;Lk; te;J Nru;e;jNj
vd; fhl;by; nts;sk;
Nghl;l nts;sk; te;J
tpul;lb gha;e;jNj
ghu;itapy; ,dpNky; G+g;G+g;Ngd;
];guprj;jpdhNy fha; fha;g;Ngd;
vd; Mir fdNt vd; khkd; jpkpNu
cd; ifapd; ePsk; fhypd; cWjp
khu;gpd; Nuhkk; kd;kj kr;rk;
jdpj;jdpNa urpf;f tpL
jtizapNy Jbf;f tpL

,J ehdh...

thlh th xw;iwf; fl;by;
nkj;ij jiyaiz
xl;bf;nfhz;L NrUNk
thlh th fw;iwf; $e;jiy
ce;jd; ,Lg;gpy; fl;bf;nfhz;L
J}q;FNtd;
rikj;jijj; jUNtd; Urp mlq;f
rike;jijj; jUNtd; grp mlq;f
vd; njd;dq;FsNk jpdk; Js;Sk; kbNky;
vd; njd;dq;FsNk Js;Sk; kbNky;
fl;by; NkNy nul;il thNy
cly; tsu;j;Njd; vdf;fhf
capu; tsu;j;Njd; cdf;fhf

,J ehdh...
>

Naana Idhu Naana Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Naana Idhu Naana in english, it will be updated soon. Check back later.

Naana Idhu Naana Video Song

If you don't see the video song of Naana Idhu Naana, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos