Naan Yaar Yaar

Tamil Song Lyrics

Naan Yaar Yaar Lyrics

Song : Naan Yaar Yaar
Movie : Pattanathil Bootham (1967)
Singers : P. Susheela
Music : R. Gowardhanam
Lyricist : KANNADASAN
Direction :
Submitted By : Manimaran
Viewed 3579 Times

View all Pattanathil Bootham (1967) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

ehd; ahu; ahu; vd;W nrhy;ytpy;iy
eP ahu; ahu; vd;W Nfl;ftpy;iy
xU ghl;bYk; ,y;iy ,d;dhl;bYk; ,y;iy
ghu; ghu; fz;fs; ,y;iyNah...

ehd;


fhtpup nrhy;Yk; khjtpg; ngz;Zk;
fhzhj mofy;yth
ghtyu; ghLk; [hdfpg; ngz;Zk;
ghuhj Kfky;yth
Neuhfg; ghu;j;jhNy kaf;fk; tUk;
jPuhj Nguhir jPu;e;J tpLk;
xU ghl;bYk; ,y;iy ,d;dhl;bYk; ,y;iy
ghu; ghu; fz;fs; ,y;iyNah...

ehd;


mofpa fd;dp n`yd; Kfk; vz;zp
Mapuk; Nghu;fspNy
kiwe;jtu; kd;du; mtu;fspd; gpd;du;
gpwe;jtd; ePay;yNth
Nghuhbg; ghuhky; fpilf;fhJ
jhdhf te;jhYk; Ritf;fhJ
xU ghl;bYk; ,y;iy ,d;dhl;bYk; ,y;iy
ghu; ghu; fz;fs; ,y;iyNah...

ehd;
>

Naan Yaar Yaar Tamil Song Lyrics in English

Naan yaar yaar endru sollavillai
Nee yaar yaar endru ketkavillai
Oru paattilum illai innaattilum illai
Paar paar kangal illaiyo

Naan 

Kaaviri sollum maadhavi pennum
Kaanaadha azhagallavaa
Paavalar paadum jaanaki pennum
Paaraadha mugamallavaa
Neraaga paarththaale mayakkam varum
Theeraadha peraasai theerndhu vidum
Oru paattilum illai innaattilum illai
Paar paar kangal illaiyo

Naan 

Azhagiya kanni helen mugam enni
Aayiram porgalile
Maraindhavar mannar avargalin pinnar
Pirandhavan neeyallavo
Poraadi paaraamal kidaikkaadhu
Thaanaaga vandhaalum suvaikkaadhu
Oru paattilum illai innaattilum illai
Paar paar kangal illaiyo

Naan

Naan Yaar Yaar Video Song

If you don't see the video song of Naan Yaar Yaar, it will be updated soon. Check back later.