Tamil Song Lyrics

Naan Unnai Nenaichen Lyrics

Song : Naan Unnai Nenaichen
Movie : Kannil Theriyum Kadhaigal
Singers :
Music :
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Sakkaravaaham
Viewed 5189 Times

View all Kannil Theriyum Kadhaigal Songs Lyrics

Tamil Lyrics

ehd; cd;d nedr;Nrd;...
eP vd;d nedr;Nr...
jd;dhNy neQ;R xz;zhr;R...
ek;ik ahU gpupr;rh
xU NfhL fpopr;rh
xz;zhd nrhe;jk; nuz;lhr;R..
xd;dhyj;jhNd gy tz;zk; cz;lhr;R
eP ,y;yhkj;jhNd mJ khak; vd;whr;R...
mJ khak; vd;whr;R

(ehd; cd;d nedr;Nrd;)

ePU neyk; thdk; vy;yhk; ePahr;R...
epwk; nfl;L ,g;Ngh ntl;lntsp Mahr;R..
epj;jk; epj;jk; G+j;jhNa
ehd; gwpr;r NuhrhNt...
,dpNk vg;g tUk; G+thrk;
nry;yk;kh vd;dk;kh nrhy;yk;kh

(ehd; cd;d nedr;Nrd;)

mg;Ngh te;J thq;fp je;Nj G+r;Nry
eP vg;Ngh te;J Nghlg;NghNw G+khNy
mk;kd; rpiy ,q;Nf jhd;
Mbj;NjU mq;Nf jhd;
,Ue;jh Nfhapy; nfhsk; Vda;ah
nry;ya;ah vd;da;ah nrhy;ya;ah..

(ehd; cd;d nedr;Nrd;)

khL kid vy;yhk; cz;L vd;Ndhl
vd; neQ;r kl;Lk; Nghf tpl;Nld; cd;Ndhl
cd;idj; njhl;L ehd; thNud;
vd;id tpl;L Vd; NghNw
epoy;Nghy; $l te;jh MfhNjh
nry;ya;ah vd;da;ah nrhy;ya;ah...

(ehd; cd;d nedr;Nrd;)>

Naan Unnai Nenaichen Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Naan Unnai Nenaichen in english, it will be updated soon. Check back later.

Naan Unnai Nenaichen Video SongTamil Cooking Videos