Tamil Song Lyrics

Naan Poondhamalli Than Lyrics

Song : Naan Poondhamalli Than
Movie : Thadaiyara Thaakka (2012)
Singers : Arun Vijay, L.R.Eswari, Solar Sai
Music : Thaman.S
Lyricist : Vaali
Direction : Magizh Thirumeni
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 3310 Times

View all Thadaiyara Thaakka (2012) Songs Lyrics

Tamil Lyrics


ngz; : ehd; G+e;jky;yp jhd;.. Ngu; G\;gts;sp jhd;..
vd;d fTj;Jg;Gl;lhd; nuhk;g NgU.. fld nrhy;ypj;jhd;..

ngz; : ehd; G+e;jky;yp jhd;.. Ngu; G\;gts;sp jhd;..
vd;d fTj;Jg;Gl;lhd; nuhk;g NgU.. fld nrhy;ypj;jhd;..
vd;d fhjypr;rhq;f.. te;J fl tpupr;rhq;f
ehd; thlf;fhj;J.. fpopr;R Nghl;l thof;fd;Dq;f

Mz; : af;fh af;fh jhd;.. MS gf;fh jhd;
ehDk; tpl;lh fhyp.. epd;DUg;Ngd; gf;fk; jhd;
te;jhd; fghyp.. tr;rhd; fthyp
Nrhyp KbQ;RJdh tpl;LGl;lh rthup

ngz; : mf;fh ,g;gbj;jhd; vg;gTNk xg;ghup..

ngz; : ehd; G+e;jky;yp jhd; jhd;.. Ngu; G\;gts;sp jhd;..
vd;d fTj;Jg;Gl;lhd; nuhk;g NgU.. fld nrhy;ypj;jhd; jhd;..
mJ me;j fhyq;f.. vd; moF Nfhyq;f
,g;g gOJ ghf;f.. Mspy;yhj goa ghyq;f

ngz; : N` thbg;gl;b.. ikdu; tz;b fl;b
te;J mj;j ,j;j jNudhU mirapNy
Nfhop $tapNy.. mtU NghtapNy
ehd; tr;rpUe;j ntj;jyg;nghl;ba fhdy
V me;j gg;G nte;JLkh ,e;j rl;bapy
vd; fw;g ehDk; G+l;b tr;Nrd; nld;L nghl;bapy
ehd; njhl;LGl;lh Rl;Lg;GLk;.. tl;l epyh jhd;
V rpd;d grq;f fd;dp tr;rh.. rpf;fplhj Gwh jhd;

Mz; : Crp ,y;yhk.. EhYk; ,y;yhk
vq;f cs;sq;fy jr;rh me;j kr;rpdp
fhak; Mthk.. fz;Zk; Nehthk
ehq;f MSf;nfhd;D je;jhy; vd;d ,r;RD (,r;RD ,r;RD)

ngz; : vq;f mf;fh nrhd;dh vy;yhj;Jf;Fk; Xf;Nf ehd;

ngz; : ehd; G+e;jky;yp jhd; jhd;.. Ngu; G\;gts;sp jhd;..
vd;d fTj;Jg;Gl;lhd; nuhk;g NgU.. fld nrhy;ypj;jhd; jhd;..
`h lz;ldf;fh lz;ld;.. vd;d lhtbr;r fz;
ml xd;dh nuz;lh.. mg;g ehDk; taR nghz;Zjhd;
>

Naan Poondhamalli Than Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Naan Poondhamalli Than in english, it will be updated soon. Check back later.

Naan Poondhamalli Than Video Song

If you don't see the video song of Naan Poondhamalli Than, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos