Naan Poondhamalli Than

Tamil Song Lyrics

Naan Poondhamalli Than Lyrics

Song : Naan Poondhamalli Than
Movie : Thadaiyara Thaakka (2012)
Singers : Arun Vijay, L.R.Eswari, Solar Sai
Music : Thaman.S
Lyricist : Vaali
Direction : Magizh Thirumeni
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 4859 Times

View all Thadaiyara Thaakka (2012) Songs Lyrics

Tamil Lyrics


ngz; : ehd; G+e;jky;yp jhd;.. Ngu; G\;gts;sp jhd;..
vd;d fTj;Jg;Gl;lhd; nuhk;g NgU.. fld nrhy;ypj;jhd;..

ngz; : ehd; G+e;jky;yp jhd;.. Ngu; G\;gts;sp jhd;..
vd;d fTj;Jg;Gl;lhd; nuhk;g NgU.. fld nrhy;ypj;jhd;..
vd;d fhjypr;rhq;f.. te;J fl tpupr;rhq;f
ehd; thlf;fhj;J.. fpopr;R Nghl;l thof;fd;Dq;f

Mz; : af;fh af;fh jhd;.. MS gf;fh jhd;
ehDk; tpl;lh fhyp.. epd;DUg;Ngd; gf;fk; jhd;
te;jhd; fghyp.. tr;rhd; fthyp
Nrhyp KbQ;RJdh tpl;LGl;lh rthup

ngz; : mf;fh ,g;gbj;jhd; vg;gTNk xg;ghup..

ngz; : ehd; G+e;jky;yp jhd; jhd;.. Ngu; G\;gts;sp jhd;..
vd;d fTj;Jg;Gl;lhd; nuhk;g NgU.. fld nrhy;ypj;jhd; jhd;..
mJ me;j fhyq;f.. vd; moF Nfhyq;f
,g;g gOJ ghf;f.. Mspy;yhj goa ghyq;f

ngz; : N` thbg;gl;b.. ikdu; tz;b fl;b
te;J mj;j ,j;j jNudhU mirapNy
Nfhop $tapNy.. mtU NghtapNy
ehd; tr;rpUe;j ntj;jyg;nghl;ba fhdy
V me;j gg;G nte;JLkh ,e;j rl;bapy
vd; fw;g ehDk; G+l;b tr;Nrd; nld;L nghl;bapy
ehd; njhl;LGl;lh Rl;Lg;GLk;.. tl;l epyh jhd;
V rpd;d grq;f fd;dp tr;rh.. rpf;fplhj Gwh jhd;

Mz; : Crp ,y;yhk.. EhYk; ,y;yhk
vq;f cs;sq;fy jr;rh me;j kr;rpdp
fhak; Mthk.. fz;Zk; Nehthk
ehq;f MSf;nfhd;D je;jhy; vd;d ,r;RD (,r;RD ,r;RD)

ngz; : vq;f mf;fh nrhd;dh vy;yhj;Jf;Fk; Xf;Nf ehd;

ngz; : ehd; G+e;jky;yp jhd; jhd;.. Ngu; G\;gts;sp jhd;..
vd;d fTj;Jg;Gl;lhd; nuhk;g NgU.. fld nrhy;ypj;jhd; jhd;..
`h lz;ldf;fh lz;ld;.. vd;d lhtbr;r fz;
ml xd;dh nuz;lh.. mg;g ehDk; taR nghz;Zjhd;
>

Naan Poondhamalli Than Tamil Song Lyrics in English

Female: Naan poondamaalli thaan... per pushpavalli thaan…
Enna kavuthuputa romba peru kadana sollithaan….

Female: Naan poondamaalli thaan... per pushpavalli thaan…
Enna kavuthuputa romba peru kadana sollithaan
Enna kaadhalichaanga... vandu kadavirichaanga
Naan vaada kaatha kilichi pota vaazhakannunga

Male: Yakkaa yakkaa thaan... aalu pakkaa thaan
Naalum vitta gaali... ninnuruppen pakkam thaan
Vandhan kabaali... vachaan kabaali
Sholi mudinjadhuna... vittuputta savaari

Female: Akka ippadithaan eppavume oppari…

Female: Naan poondamaalli thaan... per pushpa valli than..
Enna kavuthuputa romba peru kadana sollithaan..
Adhu andha kaalanga.. en azhagu kolanga
Ippa paludhu parka.. aalilaadha palaya paalanga

Female: Ye vaadipatti minor vandi katti
Vandhu atha itha tharrenaaru asalayile
Kozhi koovayile... avaru povayile
Naan vachirundhen vethalapotiya kanala
Ye andha pattu vendhuduma indha sattiyila
En karpa naanum pooti vachen tentu pottiyila
Naan thottuputa suttupudum vatta nilla thaan
Ye chinna pasanga kanni vachaa sikidaadha puraa thaan

Male: Oosi illaama... noolu... illaama
Enga ullangala thacha andha machini
Kaayam aagaama... kannu nogaama
Naanga aalukonnu thanthaal enna ichchunu (ichchunu ichchunu)

Female: Enga akka sonna ellathukum ok naan

Female: Naan poondamaalli thaan... per pushpavalli thaan
Enna kavuthuputa romba peru kadana sollithaan than
Ha dandanaka dan dan... enna davadacha kan
Ada onnaa rendaa... appa naanum vayasu ponnuthaan

Naan Poondhamalli Than Video Song

If you don't see the video song of Naan Poondhamalli Than, it will be updated soon. Check back later.