Tamil Song Lyrics

Naan Pesa Vandhen Lyrics

Song : Naan Pesa Vandhen
Movie : Paalooti Valartha Kili
Singers :
Music :
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Sakkaravaaham
Viewed 3949 Times

View all Paalooti Valartha Kili Songs Lyrics

Tamil Lyrics

ehd; Ngr te;Njd;....
nrhy;yj;jhd; Xu; thu;j;ij ,y;iy....
jpUtha;nkhop... jpUthrfk;...
ehd; Nfshky; vdf;NfJ uhfq;fs;...

ehd; Ngr te;Njd;....
nrhy;yj;jhd; Xu; thu;j;ij ,y;iy....
cd; tha;nkhop...kzpthrfk;...
eP nrhy;yhky; vd; neQ;rpy; nrhy;ypy;iy..
ehd; Ngr te;Njd;....
nrhy;yj;jhd; Xu; thu;j;ij ,y;iy....

Vopir ghLk; ,ikfspuz;Lk;
gl gl glntd tUk; ghtq;fs;
Mypiy kPJ jOtpLk; fhw;W
ry ry ryntd tUk; fPjq;fs;
Fykfs; ehzk;.... cld; tUk;NghJ..
nksdNk ,iljd; J}J
xU fpsp Cik... xU fpsp Ngij....
,ilapy; jPuhj Nghij...`h......

ehd; Ngr te;Njd;....
nrhy;yj;jhd; Xu; thu;j;ij ,y;iy....

fhu;Foy; Nkfk;... %ba neQ;rpy;
fy fy fyntd tUk; vz;zq;fs;
Xtpak; jPl;b fhl;bLk; fd;dk;
gs gs gsntd tUk; fpz;zq;fs;
nrhy; vd fz;Zk;... epy; vd neQ;Rk;....
(nrhy; vd)
nrhy;tNj ngz;zpd; njhy;iy
rpWfij Xu;ehs;.. njhlu;fij Mdhy;
mJjhd; Mde;j vy;iy.........

(ehd; Ngr te;Njd;)>

Naan Pesa Vandhen Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Naan Pesa Vandhen in english, it will be updated soon. Check back later.

Naan Pesa Vandhen Video Song

If you don't see the video song of Naan Pesa Vandhen, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos