Tamil Song Lyrics

Naan Eppothu Pennanen Lyrics

Song : Naan Eppothu Pennanen
Movie : Sakkarakatti (2008)
Singers : Reena Bharadwaj
Music : Rahman AR
Lyricist :
Direction : Kalaprakash
Submitted By : Malar
Viewed 2505 Times

View all Sakkarakatti (2008) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

vd; ,jak; fz;fspy; te;J
,ikia Jbj;jJ VNdh
ehd; vg;NghJ....
ehd; vg;NghJ ngz;zhNdd;
ehd; vg;NghJ ngz;zhNdd;
ehd; vg;NghJ ngz;zhNdd;
ehd; vg;NghJ ngz;zhNdd;
Kjy; Gd;dif G+j;jJ mg;Nghjh
Kjy; thu;j;ij Ngrpdha; mg;Nghjh
mfy; tpsf;Ffs; Vw;wpa jpUehspy;
cd;id Njtij vd;whs; mg;Nghjh
vd; cwf;fj;jpy; eLNt rpd;d gak;
te;J KO cly; Ntu;j;jNj mg;Nghjh
eP vq;Nfh epd;W ghu;g;gJ Nghy;
ehd; kdRf;Fs; czu;e;Njd; mg;Nghjh
ehd; vg;NghJ ngz;zhNdd;
ehd; vg;NghJ ngz;zhNdd;


ml ahUk; ,y;yh flw;fiuapy;
kzy; tPlha; ehDk; fhj;jpUe;Njd;
xU miyaha; ePAk; te;J tpL
vd;id cd;dpy; nfhz;L nrd;W tpL
ehd; vg;NghJ ngz;zhNdd;
ehd; vg;NghJ ngz;zhNdd;
ehd; vg;NghJ ngz;zhNdd;
ehd; vg;NghJ ngz;zhNdd;
cd; ghu;it gha;e;jNj mg;Nghjh
cd; Ngu; kl;Lk; njupe;jNj mg;Nghjh
vd; tpopfis nkJtha; jpwf;fr; nrhy;yp
,ik tpz;zg;gk; Nghl;lNj mg;Nghjh
vd; tpopfis nkJtha; jpwf;fr; nrhy;yp
,ik tpz;zg;gk; Nghl;lNj mg;Nghjh
cd; nky;ypa kPir gLtJ Nghy;
ehd; Fspf;ifapy; czu;e;Njd; mg;Nghjh
ehd; vg;NghJ ngz;zhNdd;
ehd; vg;NghJ ngz;zhNdd;
ehd; vg;NghJ ngz;zhNdd;
ehd; vg;NghJ ngz;zhNdd;
>

Naan Eppothu Pennanen Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Naan Eppothu Pennanen in english, it will be updated soon. Check back later.

Naan Eppothu Pennanen Video Song

If you don't see the video song of Naan Eppothu Pennanen, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos