Tamil Song Lyrics

Naan Ellorukkum Friendu Lyrics

Song : Naan Ellorukkum Friendu
Movie : Aegan (2008)
Singers : Blaaze, Naresh Iyar, Mohamed Aslam
Music : Yuvan Shankar Raja
Lyricist :
Direction : Raju Sundaram
Submitted By : Malar
Viewed 3781 Times

View all Aegan (2008) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

FO: mwk;.. nghUs;.. ,d;gk;..
Mf;fk;.. Cf;fk;.. Vf;fk;..
tPuk;.. cWjp.. ,ay;.. Mir....

Mz;: ehd; vy;NyhUf;Fk; g;nuz;L
,g;g khwpg;Nghr;R l;nuz;L
,e;j G+kp ek;k fpuTz;L
th mbg;Nghk; ];ifa uTz;L
,J [hypahd rP]d;
,q;f epj;jk; xNu /Ng\d;
,J iyg;gpy; xU /Ngh\d;
,q;f vJf;Fk; ,y;iy uP]d;
xd;];Nkhu; Nfl;lhy; $l
fpilf;fhJ vq;fs; iyg;G
xd;Ntapy; NghFk;NghJ nul; vJf;F

FO: (Va; rhyh.. Va; rhyh..
Va; rhyh.. Va; th th..) .. 2

Mz;: ehd; vy;NyhUf;Fk;...

Mz;: vJtiu vq;fs; vy;iy vd;W
ahUk; ,q;Nf nrhy;y KbahJ

FO: Xa; V X Xa; V X

Mz;: ,Jtiu ,q;f ele;jnjy;yhk;
kwe;JNghr;R fzf;fpy; fpilahJ

FO: Xa; V X Xa; V X

Mz;: fdtpid vy;yhk; Nrkpj;J
itf;f tq;fpfs; fpilahJ
vq;fs; flw;fiufis xd;wha; ,izj;jhy;
thdk; njupahNj vy;yhNk

FO: vy;yhNk

Mz;: GJrhr;R

FO: GJrhr;R

Mz;: khw;wq;fs; te;jhr;R
New;W ehis vy;yhk; kwe;jhr;R

FO: (Va; rhyh.. Va; rhyh..
Va; rhyh.. Va; th th..) .. 2

Mz;: ml flTSf;fpy;iy vy;iy
,q;f fl;Lg;ghL ,y;iy
,J mz;zNdhl $l;lk;
ehq;f Nghlg; NghNwhk; Ml;lk;
jy fTd;lTd; ,g;g ];lhu;l;L
eP NghL nrk gPl;L

Mz;: ,J Gj;jk; GJ &l;L
jy vg;NghJNk ntapl;L

Mz;: lhu;f;nfl;L itf;f khl;Nlhk;
gl;n[l; Nghl khl;Nlhk;
mJf;fhfj;jhNd ehq;f g;uPlk; Nfl;Nlhk;

FO: (Va; rhyh.. Va; rhyh..
Va; rhyh.. Va; th th..) .. 2

Mz;: ml flTSf;fpy;iy vy;iy
,q;f fl;Lg;ghL ,y;iy
,J mz;zNdhl $l;lk;
ehq;f Nghlg; NghNwhk; Ml;lk;
jy fTd;lTd; ,g;g ];lhu;l;L
eP NghL nrk gPl;L
,J Gj;jk; GJ &l;L
jy vg;NghJNk ntapl;L

FO: Vfd;.. M.. M.. M..
Vfd;.. M.. M.. M..
Vfd;.. M.. M.. M..
Vfd;.. M.. M.. M..

FO: Va; rhyh.. Va; rhyh..
Va; rhyh.. Va; th th..
Va; rhyh.. Va; rhyh..
Va; rhyh.. Va; th th..
>

Naan Ellorukkum Friendu Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Naan Ellorukkum Friendu in english, it will be updated soon. Check back later.

Naan Ellorukkum Friendu Video SongTamil Cooking Videos