Tamil Song Lyrics

Naan Ee En Peru Lyrics

Song : Naan Ee En Peru
Movie : Naan Ee (2012)
Singers : Ranjith
Music : M. M. Keeravani
Lyricist : Madhan Karky
Direction : S. S. Rajamouli
Submitted By : Ithayakani
Viewed 3086 Times

View all Naan Ee (2012) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

ehdp vd; NgU
ehd; Fl;b < jhd; ghU
mZ Fz;L NghLk; tz;L ehD
njhlq;fpLr;R NghU
ehdp vd; NgU
ehd; Fl;b < jhd; ghU
mZ Fz;L NghLk; tz;L ehD
njhlq;fpLr;R NghU

cd; Nfhl;ilf;Fs;s thNwd;
cid Ntl;ilahlg; NghNwd;
cd; fz;Zf;Fs;s ifa tpl;L
Ml;bg;ghf;fg; NghNwd;

< lh < lh < lh!
fz;Z nuz;by; jPlh!
eufk; ce;jd; tPlh
khj;jpLNtd; th lh!

nghwp vd;d nra;Ak;>
fhl;Lf;Fs;s tpl;lh?
xl;Lnkhj;jk; Rl;nlupr;R
rhk;gyhf;fplhjh?
Jsp vd;d nra;Ak;>
njhz;ilf;Fs;s tpl;lh?
kz;ilf;Fs;s eQ;r Vj;jp
cd;id rha;r;rplhjh?<d;D vd;d ghj;jhd;
vd;d G+r;rpapy Nrj;jhd;
mq;f jhd mtd; Njhj;jhd;
ehd; %r;Rf;Fs;s er;R gha;r;r te;jpUf;Fk; rhj;jhd;

< lh < lh < lh!
fz;Z nuz;by; jPlh
eufk; ce;jd; tPlh
khj;jpLNtd; th lh

ehd; cldbah nrQ;R Kbf;f
gj;J tp\ak; fplf;FJ
todo... todo... todo todo...
1 cd;d nfhy;yZk;
2 cd;d nfhy;yZk;
3 cd;d nfhy;yZk;
4 cd;d nfhy;yZk;
5 cd;d nfhy;yZk;
6 cd;d nfhy;yZk;
7 cd;d nfhy;yZk;
8 cd;d nfhy;yZk;
9 cd;d nfhy;yZk;
10 cd;d fjw fjw fjw fjw
gjw gjw gjw gjw
rpjw rpjw ntl;b ntl;b nfhy;yZk;

nuf;f nuf;f nuf;f
nuf;f nuz;bd; uhfk; Nff;Fjh?
cd; nrtpNahuk; kuz Xyk;
vl;bg; ghf;Fjh?
<Nahl fhY $l
<l;b Nghy khWk;
cd nfhd;D jPj;j gpd;d jhd;
vd; nfhyntwpAk; jPUk;

nrj;Jg; nghor;R vkd ghj;J
rpupr;rtd; ehdp!
nea;A Nky nkha;f;f
<ah ehD? ,y;y
cd; neQ;rpy; Ks;s ijf;f
Ngah te;j njhy;y
cd; vy;iyf;Fs;s cd;d nfhy;y mtjupr;r
tpy;yd;

< lh < lh < lh!
fz;Z nuz;by; jPlh
eufk; ce;jd; tPlh
khj;jpLNtd; th lh!...>

Naan Ee En Peru Tamil Song Lyrics in English

Naani en peru
Naan kutti ee thaan paaru
Anu gundu podum vandu naanu
Thodangiduchu poru
Naani en peru
Naan kutti ee thaan paaru
Anu gundu podum vandu naanu
Thodangiduchu poru

Un kottaikkulla vaaren
Unnai vettaiyaada poren
Un kannukkulla kaiya vittu
Aattippaakka poren

Ee daa ee daa ee daa
Kannu rendil theedaa
Naragam undhan veedaa
Maathiduven vaa daa

Pori enna seyyum
Kaattukkulla vittaa?
Ottumotham sutterichu
Saambalaakkidadhaa?
Thuli ennach seyyum
Thondaikkulla vittaa?
Mandaikkulla nanja ethi
Unnai saaychidadhaa?

Eennu enna paathaan
Enna poochiyila sethaan
Anga thaana avan thothaan
Naan moochukkulla nachu paaycha vandhirukkum saathaan

Ee daa ee daa ee daa
Kannu rendil theedaa
Naragam undhan veedaa
Maathiduven vaa daa

Naan udanadiyaa senju mudikka
Pathu vishayam kidakkudhu
Vazhanazha‚Ķ vazhanazha‚Ķ vazhanazha vazhanazha
1 unna kollanum
2 unna kollanum
3 unna kollanum
4 unna kollanum
5 unna kollanum
6 unna kollanum
7 unna kollanum
8 unna kollanum
9 unna kollanum
10 unna kadhara kadhara  kadhara kadhara
Padhara padhara padhara padhara
Sidhara sidhara sidhara sidhara vetti vetti vetti kollanum

Rekka rekka rekka
Rekka rendin raagam kekkudhaa?
Un seviyoram marana olam
Etti paakkudhaa?
Eeyoda kaalu kooda
Eetti pola maarum
Unaa konnu theetha pinnadhaan
En kolaveriyum theerum

Sethu pozhachu emana paathu
Sirichavan naani
Neyyu mela moykka
Eeyaa naanu? illa
Un nenjil mulla thaikka
Peyaa vandha tholla
Un ellaikkulla unna kolla avadharicha 
Villan

Ee daa ee daa ee daa
Kannu rendil theedaa
Naragam undhan veedaa
Maathiduven vaa daa

Naan Ee En Peru Video SongTamil Cooking Videos