Tamil Song Lyrics

Naan Aalaana Thaamarai Lyrics

Song : Naan Aalaana Thaamarai
Movie : Idhu Namma Aalu (1988)
Singers :
Music : Bhagyaraj
Lyricist :
Direction : Bhagyaraj
Submitted By : Kavee
Viewed 2750 Times

View all Idhu Namma Aalu (1988) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

\;\;\; `h !!!

ehd; Mshd jhkiu
nuhk;g ehshf Jhq;fy
ehd; Mshd jhkiu
nuhk;g ehshf Jhq;fy

mk;kp kpjpr;Rk; Nef;F
vJTk; ,y;y
me;j fty Nehf;F Gupatpy;y
ehd; njhl;lh vd;d Rl;lh tpLk; thq;Nfh
ml fpl;l te;J Kj;jk; xd;D jhq;Nfh

ehd; Mshd jhkiu
nuhk;g ehshf Jhq;fy

khkp kbrhNu ghu;j;J
cq;f Nkhfk; VWk;
jhfk; jPUk;
GupQ;rpfpl;Nld;
ehd; njupQ;rpfpl;Nld;

,d;Dk; vd;id js;sp ntr;rh
vd; clk;G jhq;fhJ
xq;fsj;jhd; vz;zp ,e;j
fz;Z nuz;Lk; Jhq;fhJ

xq;f khu; Nky rhaDk;
kb Nky MlDk;
jLg;Ngyh
vlk; nfhLg;Ngyh

tQ;rp kzk; nfQ;r
ml tQ;rk; vd;d nfhQ;r
tQ;rp kdk; nfQ;r
ml tQ;rk; vd;d nfhQ;r nfhQ;r nfhQ;r

thq;Nfhd;dh.....

ehd; Mshd jhkiu
nuhk;g ehshf Jhq;fy

mk;kp kpjpr;Rk; Nef;F
vJTk; ,y;y
me;j fty Nehf;F Gupatpy;y
ehd; njhl;lh vd;d Rl;lh tpLk; thq;Nfh
ml fpl;nl te;J Kj;jk; xd;D jhq;Nfh

ehd; Mshd jhkiu
nuhk;g ehshf Jhq;fy

Nej;J UJthd rPjh
,g;Ngh ehY khrk;
%D thuk;
Fspf;fiyahk;
Fsp Fspfiyahk;

Gs;is tuk; ,y;Nyapd;dh
,y;yuNk ghtk;dh
Gj;jp nfl;l rj;jpaj;j
tpl;LGl;L thq;Nfhd;dh

cq;f Ntz;lhj Nuh\Kk;
tPk;ghd NfhgKk;
tpLq;Nfhd;dh
fl;b Gbf;Nfhd;dh

vk;kh vk;kh cs;s
ehd; vd;dd;D jhd; nrhy;y
vk;kh vk;kh cs;s
ehd; vd;dd;Djhd; nrhy;y nrhy;y nrhy;y

epy;Yq;Nfh...

ehd; Mshd jhkiu
nuhk;g ehshf Jhq;fy

mk;kp kpjpr;Rk; Nef;F
vJTk; ,y;y
me;j fty Nehf;F Gupatpy;y
ehd; njhl;lh vd;d Rl;lh tpLk; thq;Nfh
ml fpl;l te;J Kj;jk; xd;D jhq;Nfh

ehd; Mshd jhkiu
nuhk;g ehshf Jhq;fy>

Naan Aalaana Thaamarai Tamil Song Lyrics in English

Issshh…haaaa

Naan aalaana thamarai
Romba naalaaga thoongala
Naan aalaana thamarai
Romba naalaaga thoongala

Ammi midhichum nekku
Edhuvum illa
Andha kavala nokku puriyavilla
Naan thotta enna suttaa vidum vaango
Ada kitta vandhu mutham onnu thaango

Naan aalaana thamarai
Romba naalaaga thoongala

Maami madisaara paathu
Unga mogam yerum
Thaagam theerum
Purinjikitten
Naan therinjukitten

Innu ennam thalli vachcha
En udambu thaangaathu
Ungalathaan enni indha
Kannu rendum thoongaadhu

Unga maar mela saaiyanum
Madi mela aadanum
Thaduppela
Idam koduppelaa

Vanji manam kenja
Ada vanjam enna konja
Vanji manam kenja
Ada vanjam enna konja konja konja

Vangonaa…

Naan aalaana thamarai
Romba naalaaga thoongala

Ammi midhichum nekku
Edhuvum illa
Andha kavala nokku puriyavilla
Naan thotta enna suttaa vidum vaango
Ada kitta vandhu mutham onnu thaango

Naan aalaana thamarai
Romba naalaaga thoongala

Nethu rudhuvaana seetha
Ippa naalu maasam
Moonu vaaram 
Kulikkalayaam
Kuli kulikkalayaam

Pulla varam illaiyinna
Illarame paavomnaa
Pudhi ketta sathiyatha
Vithuputtu vaangonaa

Unga vendaatha roshamum
Veembaana kobamum
Vidungonaa
Katti pudingonaa

Emma emma ulla
Naan ennaanuthaan solla
Emma emma ulla
Naan ennaanuthaan solla solla solla

Nilungoo….

Naan aalaana thamarai
Romba naalaaga thoongala

Ammi midhichum nekku
Edhuvum illa
Andha kavala nokku puriyavilla
Naan thotta enna suttaa vidum vaango
Ada kitta vandhu mutham onnu thaango

Naan aalaana thamarai
Romba naalaaga thoongala

Naan Aalaana Thaamarai Video Song

If you don't see the video song of Naan Aalaana Thaamarai, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos