Naa Yaaruu...

Tamil Song Lyrics

Naa Yaaruu... Lyrics

Song : Naa Yaaruu...
Movie : Chinna Jameen(1993)
Singers : Ilayaraja
Music : Ilayaraja
Lyricist :
Direction :
Submitted By : mr.musicc
Viewed 4687 Times

View all Chinna Jameen(1993) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

eh(d;) ahU vdf;NfJk; njupayp(iy)Na...
vd;d(id) Nfl;lh eh(d;) nrhy;y top ,y;yp(iy)Na... (2)
vd;id ,e;j G+kp...nfhz;L te;j rhkp...
ahuj;jh(d;) Nfl;lhYk;...N`ha;...

eh(d;) ahU vdf;NfJk; njupayp(iy)Na...
vd;d(id) Nfl;lh eh(d;) nrhy;y top ,y;yp(iy)Na...

(vd;d(id) ngj;J uhira;ahD NgU tr;r Mj;jhjhd;...
nghz;d ngj;j re;Njh\j;jpy; Nghdhsk;kh fhj;jhj;jhd;...) (2)
Cur;Rj;jp ehs; KOf;f XLk; MW ehdk;kh...
rpd;dgps;is ehd;jhDd;D nrhy;Yk; ,e;j Cuk;kh...
nrhy;yl;LNk nrhd;dh vd;dk;kh...N`ha;...

eh(d;) ahU vdf;NfJk; njupayp(iy)Na...
vd;d(id) Nfl;lh eh(d;) nrhy;y top ,y;yp(iy)Na...

XXX... (ve;j ehSk; vz;(i)z$l xl;blhJ jz;zPU...
vd;d(id) me;j vz(;i)z NghNy vz;zpf;nfhs;Sk; ,t;CU....) (2)
,q;fpUf;Fk; Ngu;fnsy;yhk; vk;kdr ghf;fy...
vd; fija ghrkhf x(c)d;d; Nghy Nff;fy...
Nfl;fhtpl;lh Fj;jk; vd;dk;kh...N`ha;...

eh(d;) ahU vdf;NfJk; njupayp(iy)Na...
vd;d(id) Nfl;lh eh(d;) nrhy;y top ,y;yp(iy)Na... (2)
>

Naa Yaaruu... Tamil Song Lyrics in English

Naan yaaru enakkedhum theriyalaiye….
Enna ketta naan solla vazhi illaiye… (2)
Ennai indha boomi… kondu vandha saami….
Yaarathaan kettaalum… hoi…

Naan yaaru enakkedhum theriyalaiye….
Enna ketta naan solla vazhi illaiye… (2)

Ennai pethu raasaiyaanu peru vacha aathathaan..
Ponna petha santhoshathil  ponalamma kaaththathaan…. (2)
Oorasuthi naal muzhukka odum aaru naanamma…
Chinnapillai naanthaanunnu sollum indha ooramma…
Sollattuma sonna ennamma …. Hoi….

Naan yaaru enakkedhum theriyalaiye….
Enna ketta naan solla vazhi illaiye… (2)

Oh… endha naalum ennai kooda ottitaadhu thanneeru…
Ennai andha ennai pole ennikkollum ivvuru….) (2)
Ingirukkum pergalellaam emmanasa paakkala…
En kadhaiya paasamaga un pola kekkala…
Ketkavitta kutham ennamma… hoi…

Naan yaaru enakkedhum theriyalaiye….
Enna ketta naan solla vazhi illaiye… (2)

Naa Yaaruu... Video Song

If you don't see the video song of Naa Yaaruu..., it will be updated soon. Check back later.