Tamil Song Lyrics

Muthumani Chudare Vaa Lyrics

Song : Muthumani Chudare Vaa
Movie : Anbulla Rajinikanth (1984)
Singers : K.J. Yesudas
Music : Ilayaraja
Lyricist : Na. Kamarasan
Direction :
Submitted By : Kavee
Viewed 3934 Times

View all Anbulla Rajinikanth (1984) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

u[pdp mq;fpy;…………

Kj;J kzp RlNu... th...
Ky;iy kyu; ruNk...th...

Kj;J kzp RlNu th...
Ky;iy kyu; ruNk th...
fz;Zwq;f NeukhdNj...
fz;Nz...
vd; nghz;Nz ….jhNyNyh...

Kj;J kzp RlNu... th...
Ky;iy kyu; ruNk...th...

k;k;k; `;k; ehd; Jhq;f khl;Nld;...

mq;fpy;… ehd; xspQ;rpf;fpNwd;...vq;nf Gbq;f ghf;fyhk;

Mapuk; G+NthL ghbLk; tz;Nl...
Mirfs; G+j;jhLk; Njd;nkhop vq;Nf...
mofha; ehs; NjhWk;
GJik nfhz;lhLk;
kyNu eP NgR...mtis fz;lhNah...

jhdhf js;shLk; G+ tz;zNk...
jhdhf js;shLk; G+ tz;zNk...
cilfs; mzpe;J fdT Rke;J
ele;j epyit ePAk; NjLtha;...

u[pdp mq;fpy;...ehd; ,q;nf ,Uf;Nfd;...,q;nf...,q;nf...

Kj;J kzp RlNu th...
Ky;iy kyu; ruNk th...
fz;Zwq;f NeukhdNj...
fz;Nz...
vd; nghz;Nz …. jhNyNyh...

fhw;wpdpy; Nju; Nghy XbLk; khNd...
jdp top NghdhNs...fdpnkhop vq;Nf...
miy Nghy; gha;e;NjhLk; KaNy eP nrhy;Y
jdpNa ghu;j;jhNah...mtSk; te;jhNsh...

ehd; NjLk; nghd;khid fz;Nldb...
ehd; NjLk; nghd;khid fz;Nldb...
mire;J FYq;fp rpupj;J rpupj;J
xspe;j gJik Neupy; te;jJ...

Kj;J kzp RlNu th...
Ky;iy kyu; ruNk th...
fz;Zwq;f NeukhdNj...
fz;Nz...
vd; nghz;Nz ….jhNyNyh...>

Muthumani Chudare Vaa Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Muthumani Chudare Vaa in english, it will be updated soon. Check back later.

Muthumani Chudare Vaa Video SongTamil Cooking Videos