Muthu Mazhaiyae

Tamil Song Lyrics

Muthu Mazhaiyae Lyrics

Song : Muthu Mazhaiyae
Movie : Mazhai (2005)
Singers : Sagar, Sumangali
Music : Devi Sri Prasad
Lyricist :
Direction : Rajkumar
Submitted By : Malar
Viewed 3027 Times

View all Mazhai (2005) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz;: Kj;JkioNa Kj;J kioNa
kz;izj;njhL Kd; kiwe;jJ vd;d
nts;sp kioNa nts;sp kioNa
Js;sp te;J njhiye;jJ vd;d
jhtzp kpd;dy; rpjwp mbf;f
kdkj ,bfs; kdjpy; ,bf;f
,sik taypy; fhjy; Kisf;f
kWKiw kWKiw xUKiw tUthah
eP tUk; NghJ...
ehd; kiw Ntdh....

ngz;: eP tUk; NghJ ehd; kiw Ntdh......

Mz;: eP tUk; NghJ... ehd; kiw Ntdh....

ngz;: eP tUk; NghJ ehd; kiw Ntdh......
>

Muthu Mazhaiyae Tamil Song Lyrics in English

Male : Muththumazhaiye muththumazhaiye
Mannaithodu mun marainthathu enna
Velli mazhaiye velli mazhaiye
Thulli vanthu tholainthathu enna
Thaavani minnal sithari adikka
Manmatha idigal manathil idikka
Ilamai vayalil kaadhal mulaikka
Marumurai marumurai orumurai varuvaaya
Nee varum pothu
Naan marai vena…

Female : Nee varum pothu naan marai vena…..

Male : Nee varum pothu naan marai vena….

Female : Nee varum pothu naan marai vena

Muthu Mazhaiyae Video Song