Mun Paniyaa

Tamil Song Lyrics

Mun Paniyaa Lyrics

Song : Mun Paniyaa
Movie : Nandhaa (2001)
Singers : SP. Balasubramaniam, Malgudi Subha
Music : Yuvan Shankar Raja
Lyricist :
Direction : Bala
Submitted By : Malar
Viewed 4979 Times

View all Nandhaa (2001) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Kd;gdpah Kjy; kioah
vd; kdjpy; VNjh tpOfpwNj
tpOfpwNj capu; eidfpwNj
Gupahj cwtpy; epd;Nwd;
mwpahj Rfq;fs; fz;Nld;
khw;wk; je;jts; ePjhNd
Kd;gdpah Kjy; kioah
vd; kdjpy; VNjh tpOfpwNj

kdrpy; vijNah kiwf;Fk; fpspNa
kdirj; jpwe;J nrhy;yb ntspNa
fiuiaf; fle;JeP te;jJ vJf;F?
fz;Zf;Fs;Ns xU ufrpak; ,Uf;F
kdirj; jpwe;J nrhy;yb ntspNa....

vd; ,jaj;ij vd; ,jaj;ij
topapy; vq;NfNah kwe;J njhiyj;Jtpl;Nld;
cd; tpopapdpy; cd; tpopapdpy;
mjid ,g;NghJ fz;Lgpbj;Jtpl;Nld;
,Jtiu vdf;fpy;iy Kftupfs;
mijehd; fz;Nld; cd; Gd;difapy;
tho;fpNwd; ehd; cd; %r;rpNy

Kd;gdpah Kjy; kioah
vd; kdjpy; VNjh tpOfpwNj
tpOfpwNj capu; eidfpwNj
Kd;gdpah Kjy; kioah
vd; kdjpy; VNjh tpOfpwNj
tpOfpwNj capu; eidfpwNj

ryq;if FYq;f XLk; miyNa
rq;fjp vd;d nrhy;yb ntspNa
fiuapy; te;JeP Js;StJ vJf;F
epyitg; gpbr;R epidg;gJ vJf;F

vd; ghijfs; vd; ghijfs;
cdJ topghu;j;Jte;J KbAjb
vd; ,uTfs; vd; ,uTfs;
cdJ Kfk; ghu;j;Jtpba Vq;Fjb
,uitAk; gfiyAk; khw;wptpl;lha;
vq;Fs; cd;ideP Cw;wptpl;lha;
%o;fpNdd; ehd; cd; fz;zpNy

Kd;gdpah Kjy; kioah
vd; kdjpy; VNjh tpOfpwNj
tpOfpwNj capu; eidfpwNj


>

Mun Paniyaa Tamil Song Lyrics in English

Mun paniya mudhal mazhaiya
En manathil etho vizhugirathe
Vizhugirathe uyir nanaigirathe
Puriyaatha uravil nindren
Ariyaatha sugangal kanden
Matram thandhaval nee thaane
Mun paniya mudhal mazhaiya
En manathil etho vizhugirathe

Manasil ethaiyo maraikkum kiliye
Manasa thiranthu solladi veliye
Karaiyai kadanthu vanthathu ethukku
Kannukkule oru ragasiyam irukku
Manasu thiranthu solladi veliye


En idhayathai en idhayathai
Vazhiyil engeyo maranthu tholaithu vitten
Un vizhiyinil un vizhiyinil atha naan
Ippothu kandu pidithu vitten
Ithu varai enakillai mugavarigal
Athai naan kanden un punnagayil
Vaazhgiren naan un moochile

Mun paniya mudhal mazhaiya
En manathil etho vizhugirathe
Vizhugirathe uyir nanaigirathe ho..
Mun paniya mudhal mazhaiya
En manathil etho vizhugirathe
Vizhugirathe uyir nanaigirathe

Salanga kulunga odum alaiye
Sangathi enna solladi veliye
Karaiyil nee vanthu kolluvathu ethukku
Nilavai pudichukka nenaippathu ethukku

En paathaigal en paathaigal
Unathu vazhi paarthu vanthu mudiyuthadi
En iravugal en iravugal
Unathu mugam paarthu vidiya enguthadi
Iravaiyum pagalaiyum maatri vittai
Enakkul unnai nee ootrivittai
Muzhginen naan un kannile

Mun paniya mudhal mazhaiya
En manathil etho vizhugirathe
Vizhugirathe uyir nanaigirathe

Mun Paniyaa Video Song