Mullil Munai Ottai (Theme Music)

Tamil Song Lyrics

Mullil Munai Ottai (Theme Music) Lyrics

Song : Mullil Munai Ottai (Theme Music)
Movie : Thiruttu Payale (2006)
Singers : Swetha
Music : Bharathwaj
Lyricist :
Direction : Susi Ganesan
Submitted By : Janu
Viewed 3119 Times

View all Thiruttu Payale (2006) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Ks;spy; Kid Xl;il topNa
KO fg;gy; %o;fpg; Nghfhjh Nghfhjh
Kjy; Kjy; nra;Ak; gpioahy;
nkhj;j tho;Tk; ghoha; Ngfhjh Nghfhjh
Kis tpl;L Kl;Lk; nghOJ
Ks;Sk; jspu; Nghy; ,Uf;Fk;
Kjy; gpio ,d;gk; nfhLf;Fk;
Nghf Nghf tho;it Fbf;Fk;
Kjy; gpio nra;Ak; kdpjh
mijtpl;L kPs;jy; vspjh (vspjh.. vspjh)
>

Mullil Munai Ottai (Theme Music) Tamil Song Lyrics in English

Mullil munai ottai vizhiye
Muzhu kappal muzhgi pogaathaa pogaathaa
Mudhal mudhal seiyum pizhiyaal
Motha vaazhvum paazhai pogaathaa pogaathaa
Mulai vittu muttum pozhuthu
Mullum thalir pol irukkum
Mudhal pizhai inbam kodukkum
Poga poga vaazhvai kudikkum
Mudhal pizhai seiyum manidha
Adhaivittu meelthal elidha (elidha…. Elidha)

Mullil Munai Ottai (Theme Music) Video Song

If you don't see the video song of Mullil Munai Ottai (Theme Music), it will be updated soon. Check back later.