Tamil Song Lyrics

Mugam Poo Lyrics

Song : Mugam Poo
Movie : Thotta (2008)
Singers : Naresh Iyer, Chinmayee
Music : Srikanth Deva
Lyricist : Pa. Vijay
Direction : Selva
Submitted By : Malar
Viewed 2372 Times

View all Thotta (2008) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz;: Kfk; G+.. kdk; G+..
tpuy; G+ efk; G+ elf;Fk; Kjy; G+

ngz;: rpupg;G.. jpifg;G..
epidg;G jtpg;G vdf;Fs; nfhOg;G

Mz;: eil NghLk; kyu; fhb
XU G+Tk; NghJkh nrhy;
vidg; G+tha; cd;dpy; R+l
RfkhFkh... RikahFkh...

ngz;: ,Ukyu;fs; cuRtjhy;
jP jhd; Njhd;Wkh

Mz;: Kfk; G+.. kdk; G+..
tpuy; G+ efk; G+ elf;Fk; Kjy; G+

Mz;: cjl;bd; kiwtpy;
ciwe;jJ ngz;ik
Nuh[hg; G+tpy; Jisj;j epwk;

ngz;: kPir vd;Dk; fhk;gpdpy; ghu;j;Njd;
neupQ;rpg; G+tpy; cWj;Jk; Fzk;

Mz;: xt;nthU MuKk; nrt;tuyp
xt;nthU tpuYk; rhke;jp

ngz;: eP vd; G+.. ehd; cd; G+..
ehk; Nru Nru khiy Mfyhk;

Mz;: cil kyNu.. cil kyNu..
Filtha; cilfha; eP...

ngz;: ehNd ehNd R+upa fhe;jp
vd;idr; Rw;Wk; R+upad; eP

Mz;: ehNd ehNd re;jpug; ghu;it
vd;id tsu;j;Jk; my;ypAk; eP

ngz;: cd; tpuy; cuRk; xU fzj;jpy;
vdf;Fs; E}W re;jdg; G+

Mz;: cd; fz;fs;.. Cjhg; G+..
eP ghu;f;Fk; ghu;it NgRk; Xir Nghy;

ngz;: xU nghOJ.. rpte;J tpLk;..
ehDk; [hjpg; G+....

Mz;: Kfk; G+.. kdk; G+..
tpuy; G+ efk; G+ elf;Fk; Kjy; G+

ngz;: rpupg;G.. jpifg;G..
epidg;G jtpg;G vdf;Fs; nfhOg;G

Mz;: eil NghLk; kyu; fhb
XU G+Tk; NghJkh nrhy;
vidg; G+tha; cd;dpy; R+l
RfkhFkh... RikahFkh...

ngz;: ,Ukyu;fs; cuRtjhy;
jP jhd; Njhd;Wkh>

Mugam Poo Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Mugam Poo in english, it will be updated soon. Check back later.

Mugam Poo Video SongTamil Cooking Videos