Tamil Song Lyrics

Mudhan Mudhalaga Kaathal Lyrics

Song : Mudhan Mudhalaga Kaathal
Movie : Niram Maratha Pookkal (1979)
Singers : S.P. BALASUBRAMANIAM, S. JANAKI
Music : ILAYARAJA
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 2935 Times

View all Niram Maratha Pookkal (1979) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz; : Kjd; Kjyhf fhjy; ^al; ghl te;NjNd (2)
vd; fhjy; igq;fpspNa eP gwe;J NghfhNj

Mz; : Kjd; Kjyhf fhjy; ^al; ghl te;NjNd

Mz; : (rPjh vd; fhjy; nfhbNa fz; ghuk;kh
Mjuk; eP ,y;yhky; NtNwjk;kh (XX)) (2)
ngz; : mirAld; ek;gp te;j ngz;iz
,d;W Nkhrk; nra;j JNuhfpNa (XX)
Mz; : cd; Nfhgk; Njit jhdh md;Ng mUapNu
ngz; : mJ ahu; me;j ngz;
Mz; : xU ebifak;kh
ngz; : me;j fOijia eP nfhQ;rp mizg;gJ jtW

ngz; : Kjd; Kjyhf fhjy; ^al; ghl te;jhNah
eP fhjy; kd;kjNdh ehd; gwe;J NghNtNdh

Mz; : Kjd; Kjyhf fhjy; ^al; ghl te;NjNd

Mz; : ([Pdj; vd; fdtpy; te;jhy; cd; NghyNt
rpq;fhu ghit ce;jd; tbthfNt.. (XX)) (2)
ngz; : [Pdj;jkd; Nghy vd;id vz;zp te;J
ghl;L ghLk; JNuhfpNa (ma;aNah)
Mz; : Rk;kh jhd; [hil nrhd;Ndd; fz;Nz fz;kzpNa
ngz; : vd;id Nghy; xU ngz;
Mz; : ,e;j cyfpy; ,y;iy
ngz; : xU ebifia Nghy; vd;id ghu;g;gJ jtW

Mz; : Kjd; Kjyhf fhjy; ^al; ghl te;NjNd
vd; fhjy; igq;fpspNa eP gwe;J NghfhNj

ngz; : Kjd; Kjyhf fhjy; ^al; ghl te;jhNah

>

Mudhan Mudhalaga Kaathal Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Mudhan Mudhalaga Kaathal in english, it will be updated soon. Check back later.

Mudhan Mudhalaga Kaathal Video SongTamil Cooking Videos