Tamil Song Lyrics

Medhuva Medhuva Lyrics

Song : Medhuva Medhuva
Movie : Pirivom Santhippom (2008)
Singers : Karthik, Harini
Music : Vidhyasaagar
Lyricist : Kapilan
Direction : Karu. Pazhaniyappan
Submitted By : Malar
Viewed 2995 Times

View all Pirivom Santhippom (2008) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz;: nkJth.. nkJth.. nkJth...
ePNa nrhy; ,Jjhd; Kjy; ehs; cwth....
ngz;: nkJth.. nkJth.. nkJth...
ePNa nrhy; ,Jjhd; gy ehs; fdth....
Mz;: ,Jth.. ,Jth.. ,Jth...
ek; fhjy; njhlq;Fk; jpUehs; ,Jth...
ngz;: Nfs;tpNa Vdlh.. fhjiy Ngha;f; Nfslh..

ngz;: nkJth.. nkJth.. nkJth...
ePNa nrhy; ,Jjhd; Kjy; ehs; cwth....

Mz;: ehk; nrhy;tJk;.. ehk; Nfl;gJk;..
mwpthu; mwpthu; vtNuh....
ngz;: Mz; fhjYk;.. ngz; fhjYk;..
cyfhu; mwpahjtNuh....
Mz;: tzf;fj;jpw;Fupa cwT ,JNt
rpiw GFe;Jtpl;lhy; ,ikNa fjT
ngz;: ,ik ,ilntspapy; cid ehd; urpg;Ngd;
,ik fle;jg; gpd;Nd vij ehd; Urpg;Ngd;
Mz;: ,ijg; Nghy; NtW xU Nehapy;iyab vd;jhNa...

ngz;: nkJth.. nkJth.. nkJth...
Mz;: ePNa nrhy; ,Jjhd; Kjy; ehs; cwth....

ngz;: cd; Njhl;lj;jpy; vd; Qhgfk;
tpijah.. kukh.. tpOjh....
Mz;: cd; neQ;rpdpy; vd; Qhgfk;
tuth.. nryth.. fldh....
ngz;: fld; jUtjw;Nf.. cid ehd; njhlu;e;Njd;
Kjy; jtizapNy.. KOjha; ,oe;Njd;
Mz;: cid ,oe;jgpd;Nd.. vij ehd; ngWNtd;
,dp ,og;gjw;F.. vij ehd; jUNtd;
ngz;: eikg;Nghy; NtW xU ehk; ,y;iyNa th.. th.. M....

Mz;: nkJth.. nkJth.. nkJth...
ePNa nrhy; ,Jjhd; Kjy; ehs; cwth....
ngz;: nkJth.. nkJth.. nkJth...
ePNa nrhy; ,Jjhd; gy ehs; fdth....
Mz;: ,Jth.. ,Jth.. ,Jth...
ek; fhjy; njhlq;Fk; jpUehs; ,Jth...
ngz;: Nfs;tpNa Vdlh.. fhjiy Ngha;f; Nfslh..>

Medhuva Medhuva Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Medhuva Medhuva in english, it will be updated soon. Check back later.

Medhuva Medhuva Video Song

If you don't see the video song of Medhuva Medhuva, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos