Tamil Song Lyrics

Mazhaiye Mazhaiye Lyrics

Song : Mazhaiye Mazhaiye
Movie : Amma
Singers : S.P.Balasubramaniam, Saritha
Music : Shankar Ganesh
Lyricist :
Direction :
Submitted By : mr.musicc
Viewed 7998 Times

View all Amma Songs Lyrics

Tamil Lyrics

kioNa kioNa ,sik KOJk;
eidAk; tiuapy; th..
rhuy; tpOk; Neuk; Njt kaf;fk;
$e;jy; kyupd; Njid vLf;f
fhj;J fple;Njd; fhy;fs; fLf;f
,jak; Jbf;f........

kioNa...

tpuf Ntjidapy; gUtkhd xU jhkiu
kd;kj Njrj;J khJis... (2)
ehk; NghFk; ghij vq;nfq;Fk;
gapuhFk; fhjy; jq;fk;........(2)
capUf;Fs; vupfpd;w neUg;G
te;J mizg;gJ ,dp ce;jd; nghWg;G..

kioNa...

eide;j G+tpy; tz;L xJq;Fk; NghJ xU Nrhjid
khu;fop khjj;J Ntjid.....(2)
kbkPJ rhAk; ,e;Neuk;
kiofhy Mir Njhd;Wk;..(2)
,ilntsp Fiwfpd;w neUf;fk;
,e;j ,utpdpy; ,sikf;F grpf;Fk;..

kioNa...
>

Mazhaiye Mazhaiye Tamil Song Lyrics in English

Mazhaiye mazhaiye ilamai muzhudhum 
Nanaiyum varaiyil vaa…
Saaral vizhum neram deva mayakkam 
Koondhal malarin thenai edukka 
Kaathu kidanthen kaalgal kadukka 
Ithayam thudikka….

Mazhaiye……

Viraga vedhanaiyil paruvamaana oru thaamarai 
Manmatha desathu maathulai…. (2)
Naam pogum paathai engengum 
Payiraagum kaadhal thangam…. (2) 
Uyirukkul erigindra neruppu 
Vandhu anaippadhu ini undan poruppu… 

Mazhaiye….

Nanaindha poovil vandu odhungum podhu oru sodhanai 
Margazhi maadhathu vedhanai….. (2) 
Madi meedhu saiyum inneram 
Mazhaikkaala aasai thondrum ….. (2)
Idaiveli kuraingindra nerukkam 
Intha iravinil ilamaikku pasikkum….. 

Mazhaiye……

Mazhaiye Mazhaiye Video SongTamil Cooking Videos