Tamil Song Lyrics

Mayilu Mayilu Lyrics

Song : Mayilu Mayilu
Movie : V.I.P (1997)
Singers : Chithra K S, Mano, Ranjini, Unni Krishnan
Music : Ranjith Barot
Lyricist :
Direction : D.Sabhapathi
Submitted By : Nivi
Viewed 2796 Times

View all V.I.P (1997) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

kapY kapY kapyk;kh ky;Y fl;lyhkh
N`.. kapY kapY kapyk;kh ky;Y fl;lyhkh
FapY FapY Fapyk;kh N`h nfhQ;rpl thk;kh

N`h.. kapY kapY kapyk;kh ky;Y fl;lyhkh
FapY FapY Fapyk;kh N`h nfhQ;rpl thk;kh

N`.. kapY kapY kapyk;kh ky;Y fl;l khl;lh
FapY FapY Fapyk;kh N`h nfhQ;r tu khl;lh

i`Nah vJf;F eP mlk; gpbf;fpw
i`Nah vJf;F eP Fk;kp mbf;fpw

N`.. kapY kapY kapyk;kh
ky;Y fl;l khl;lh
FapY FapY Fapyk;kh
N`h nfhQ;r tu khl;lh

i`Nah vJf;F eP mlk; gpbf;fpw
i`Nah vJf;F eP Fk;kp mbf;fpw

N` fz;zhNy fz;zhNy gy;yhq;Fop MlhNj
nfhRtj;jpy; vd;id eP tr;R tr;R %lhNj

tisf;fpwpNa my;ypf; nfhbah
Gbf;fpwpNa ez;Lg; Gbah

ehDk; njhl;Lg; ghu;j;NjNd
cd;Ndhl Nry frq;fhNk

nfhQ;rk; jiyAk; eidahJ
cd;dhNy Fspf;f KbahNj

ehd; rpd;d igad; ePr;ry; njupahNj

kapY kapY kapyk;kh
ky;Y fl;lyhkh
FapY FapY Fapyk;kh
N`h nfhQ;rpl eP thk;kh

kr;rhNd kr;rhNd khuhg;g ghu;f;fhNj
khuhg;g ehd; %l kdRf;Fs; Ntu;f;fhNj

gQ;R kpl;lha; Nghy clk;G
nfhQ;RwNd nfhQ;rk; jpUk;G

khkh ky;Y fl;lhNj
vdf;F taR gj;jhNj

cd;d neUq;fp te;NjNd
neQ;rpy; Crp Fj;jhNj

`hq;.. mq;f ,q;f ifa itf;fhNj

N`.. kapY kapY kapyk;kh ky;Y fl;lyhkh
FapY FapY Fapyk;kh N`h nfhQ;rpl eP thk;kh

N`.. kapY kapY kapyk;kh ky;Y fl;l khl;lh
FapY FapY Fapyk;kh N`h nfhQ;r tu khl;lh

i`Nah vJf;F eP mlk; gpbf;fpw
i`Nah vJf;F eP Fk;kp mbf;fpw

Fk;kp mbf;fpw (2)>

Mayilu Mayilu Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Mayilu Mayilu in english, it will be updated soon. Check back later.

Mayilu Mayilu Video Song

If you don't see the video song of Mayilu Mayilu, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos