Maruthamalai Maamaniye

Tamil Song Lyrics

Maruthamalai Maamaniye Lyrics

Song : Maruthamalai Maamaniye
Movie : Deivam (1972)
Singers : Madurai Somu
Music : Kunnakudi Vaithiyanathan
Lyricist : Kannadasan
Direction :
Submitted By : LakshmanaThevan
Viewed 19305 Times

View all Deivam (1972) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Nfhb kiyfspNy nfhLf;Fk; kiy ve;j kiy?
nfhq;F kzp ehl;bdpNy Fspu;e;j kiy ve;j kiy?
Njb te;Njhu; ,y;ynky;yhk; nropf;Fk; kiy ve;j kiy ?
Njthjp Njtnuy;yhk; Njb tUk; kUjkiy


M ... M ... M kUjkiy kUjkiy KUfh

kUjkiy khkzpNa KUfa;ah
kUjkiy khkzpNa KUfa;ah
Njtupd; Fsk; fhf;Fk; Ntya;ah Iah
kUjkiy khkzpNa KUfa;ah
Njtupd; Fsk; fhf;Fk; Ntya;ah Iah
kUjkiy khkzpNa KUfa;ah
kzkpF re;jdk; mofpa Fq;Fkk; (2)

Iah cdJ kq;fs ke;jpuNk

kUjkiy khkzpNa KUfa;ah
Njtupd; Fsk; fhf;Fk; Ntya;ah Iah
kUjkiy khkzpNa KUfa;ah

ijg;G+r ed;dhspy; NjUld; jpUehSk;
gf;ju;fs; nfhz;lhLk; fe;ja;ah M (2)

kUjkiy khkzpNa KUfa;ah
Njtupd; Fsk; fhf;Fk; Ntya;ah Iah
kUjkiy khkzpNa KUfa;ah

Nfhbfs; Ftpe;jhYk; Nfhkfid kwNtd;
M ... M ... M ...

Nfhbfs; Ftpe;jhYk; Nfhkfid kwNtd;
ehb vd; tpid jPu ehd; tUNtd; (2)

mQ;Rjy; epiy khwp MWjy; cUthf
VO gpwg;gpYk; cd;id vl;LNtd; M (2)

kUjkiy khkzpNa KUfa;ah
Njtupd; Fsk; fhf;Fk; Ntya;ah Iah
kUjkiy khkzpNa KUfa;ah

rf;jpj; jpUkfd; Kj;Jf; Fkuid kwNtd;
ehd; kwNtd;
gf;jpf; flnyd gw;wpg; ngUfpl tUNtd;
ehd; tUNtd; (2)

gukdpd; jpUkfNd mofpa jkpo; kfNd (2)

fhz;gnjy;yhk; cdJ Kfk; mJ MWKfk;
fhynky;yhk; vdJ kdk; cUFJ KUfh (2)

mjpgjpNa FUguNd mUs; epjpNa rutzNd (2)

gdp mJ kio mJ ejp mJ fly; mJ
rfyKk; cdnjhU fUizapy; vOtJ (2)

tUtha; FfNd Ntya;ah
M ... M ... M ... M ...

kUjkiy khkzpNa KUfa;ah
Njtupd; Fsk; fhf;Fk; Ntya;ah Iah ...
kUjkiy khkzpNa KUfa;ah>

Maruthamalai Maamaniye Tamil Song Lyrics in English

Kodi Malaigalile Kodukkum Malai Entha Malai?
Kongu Mani Naatinile Kulirntha Malai Entha Malai?
Thedi Vanthor Illamellaam Sezhikkum Malai endha Malai?
Dhevaadhi Devarellaam Thedi Varum MarudhaMalai

Aa………..Aa…….Aa…… Marudhamalai Marudhamali Muruga

Maruthamalai Maamaniye Murugaiya
Maruthamalai Maamaniye Murugaiya
Devarin Kulam Kakkum Velaiyaa Aiyaa
Maruthamalai Maamaniye Murugaiyaa
Devarin Kulam Kakkum Velaiyaa Aiyaa
Maruthamalai Maamaniye Murugaiyaa
Maamamigu Santhanam Azhakiya Kungumam (2)

Aiyaa Umathu Mangala Mandhirame

Maruthamalai Maamaniye Murugaiyaa
Devarin Kulam Kakkum Velaiyaa Aiyaa
Maruthamalai Maamaniye Murugaiyaa

Thaipoosa Nannaalil Therutan Thirunaalum
Pakdharkal Kontaatum Kanthaiyaa Aa  (2)

Maruthamalai Maamaniye Murugaiyaa
Devarin Kulam Kakkum Velaiyaa Aiyaa
Maruthamalai Maamaniye Murugaiyaa

Kodikal Kuvinthaalum komaganai maraven
Aa………….aa………….aa………….

Kotikal Kuvinthaalum Koomakanai Maraven
Naati  en Vinai Theera Naan Varuven  (2)

Anjudhal Nilai Maari Aarudhal Uvuvaaga
Ezhu Pirappilum Unnai Ettuven Aa (2)

Marudhamalai Maamaniye Murugaiyaa
Devarin Kulam Kaakkum Velaiyaa Aiyaa
Maruthamalai Maamaniye Murugaiyaa

Sakthith Thirumagan Muthu Kumaranai Maraven
Naan Maraven
Pakthi Katalena Patri Perukita Varuven
Naan Varuven   (2)

Paramanin Thirumagan Azhagiya Thamizh Magane  (2)

Kaanpathellaam Unathu Mugam Athu Aarumugam
Kaalamellaam Enathu Manam Urukuthu Muruga   (2)

Adhipathiye Kuruparane  Arul Nithiye Saravanane   (2)

Mani Athi Mazhai Athu Nathi Athu Kadal Athu
Sagalamum Unadhoru Karunaiyil Ezhuvadhu  (2)

Varuvaai Kugane  Velaiyaa
Aa……..Aa……..Aa………..Aa……

Maruthamalai Maamaniye Murugaiyaa
Devarin Kulam Kakkum Velaiyaa Aiyaa
Maruthamalai Maamaniye Murugaiyaa

Maruthamalai Maamaniye Video Song