Tamil Song Lyrics

Manthiram Sonen Vandhuvidu Lyrics

Song : Manthiram Sonen Vandhuvidu
Movie : Vedham Pudhidhu
Singers : Mano, S. Janaki
Music :
Lyricist :
Direction : BHARATHIRAJA
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 2226 Times

View all Vedham Pudhidhu Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz; : ke;jpuk; nrhd;Ndd; te;JtpL
rk;kjk; vq;Nf je;JtpL
(Gjpa ghlk; nrhy;NtNd - mjd;
nghUis nrhy;tha; nre;NjNd) (2)
ghjk; ghu;j;J Ntjk; nrhy;y
Mw;wq;fiuf;F te;NjNd

Mz; : ke;jpuk; nrhd;Ndd; te;JtpL
rk;kjk; vq;Nf je;JtpL

Mz; : fz;kzp cdf;nfhd;D njupAkh
me;j ,Lg;gpy; ,Uf;FJ vd; kdR
ngz; : vd; kdk; cdf;nfd;d GupAkh
jz;zp Flj;jpy; Jbf;FJ vd; capU
Mz; : eP.. Fspj;jhy;.. ejpapy; kdk; ,Uf;Fk;
ngz; : eP.. urpj;jhy;.. ftpapd; Fzk; ,Uf;Fk;
Mz; : te;J tpl;Nld; nky;y nky;y
ngz; : je;J tpl;Nld; vd;d nrhy;y
Mz; : ghtk; my;y... Ntjq;fs; jil my;y....

Mz; : ke;jpuk; nrhd;Ndd; te;JtpL
rk;kjk; vq;Nf je;JtpL

Mz; : nghUj;jk; ekf;Fs; ,y;iy vd;W
eP epidj;jJz;Nlh neQ;Rf;Fs;s
ngz; : jhkpuguzp Mj;J jz;zp
mJ [hjp Ngjk; ghu;g;gjpy;y
Mz; : eP.. epidj;jhy;.. jpUePu; mzpe;jpUg;Ngd;
ngz; : eP.. jLj;jhy;.. Nfhapy; kwe;jpUg;Ngd;
Mz; : njhl;lnjy;yhk; ntw;wpab
ngz; : ntw;wp je;jhy; my;ypf;nfhb
Mz; : fl;bg;gpb....

ngz; : fhjy; Ntjk; fw;gpf;fth
fhjpy; te;J xg;gpf;fth
fhjy; vd;id miof;FJ
vq;fs; Ntjk; vd;id jLf;FJ
fhjy; ngupjh... Ntjk; ngupjh...
,UtUk;:fhjy; jhNd n[apf;FJ...

Mz; : ke;jpuk; nrhd;Ndd; te;Jtpl;lhs;
rk;kjk; vy;yhk; je;Jtpl;lhs;
(fhyk; Neuk; ghuhky; - gpwu;
fz;fs; VJk; fhzhky;) (2)
,UtUk;:Mw;W kzypy; Ngu;fs; vOjp
moF ghu;g;Nghk; md;Ng th (3)
>

Manthiram Sonen Vandhuvidu Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Manthiram Sonen Vandhuvidu in english, it will be updated soon. Check back later.

Manthiram Sonen Vandhuvidu Video Song

If you don't see the video song of Manthiram Sonen Vandhuvidu, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos